Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
Adresa školyJavorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefón+421 910 488 832
E-mailriaditel@skolajavorka.sk
WWW stránkaskolajavorka.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľMgr. Silvia Hikerová, MBA  
ZRŠMgr. Miroslava Trepáčová  
ZRŠMgr. Eva Chrkavá  
ZRŠ ŠKDPeaeDr. Jarmila Lučanská  

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaBc. Tomáš Rúc  
pedagogickí zamestnanciVeronika Ungerová  
 Mgr, Václav Múdry  
zástupcovia rodičovKatarína Bálintová  
 Katarína Bednáriková  
 Zuzana Michnicová  
 Pavol Poláček  
zástupca zriaďovateľaLucia Ježeková  
iníPatrícia Fatulová  
 Jozef Selep  
 Dáša Turbová  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Chorvátsky Grob
SídloNámestie Josipa Andriča 17
Telefón+421 02 322 230 00
E-mail podatelna@chorvatskygrob.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Pedagogická rada

Je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej úlohou je usmerňovať a zjednocovať prácu všetkých pedagogických zamestnancov školy a spolupracovať pri riešení hlavých úloh vo výchove a vzdelávaní. Členmi sú: učitelia, MOV. Pedagogickú radu zvoláva a riadi riaditeľ školy. Plán práce je súčasťou plánu práce hlavných úloh školy. Upravuje sa pre každý školský rok. Pedagogická rada je zvolávaná podľa potreby školy, najmenej však 1x za štvrťrok. Zo zasadnutia sa robia písomné zápisy a výpisy zo záverov pedagogickej rady.

Rada školy

Je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada rodičov

Jej úlohou je pomáhať pri uskutočňovaní plánu práce a programu školy, pri zlepšovaní materiálneho vybavenia, pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít a pod.

Žiacka školská rada

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy a volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Porada vedenia

Prejednáva aktuálne úlohy na zabezpečenie chodu školy. Koná sa 1x týždenne. Porady sa zúčastňujú: riaditeľ, ZRTV, ZRPV, ZRTEČ, vedúca ekonomického úseku.

Gremiálna porada

Prejednáva dôležité koncepčné a rozvojové otázky pre zaistenie chodu školy. Koná sa pravidelne 1 x mesačne. Porady sa zúčastňujú: riaditeľ, ZRTV, ZRPV, ZRTEČ, hlavní majstri odbornej výchovy, vedúca ekonomického úseku, vedúci pracovísk, referent BOZP, PO, CO. Na pracovné porady vedenia školy a gremiálne porady nadväzujú porady zložiek školy /úseky/, a tak je zabezpečené plnenie úloh, ktoré vyplývajú z porád vedenia školy pre jednotlivé úseky. Plán práce porád vedenia je súčasťou plánu práce školy, upravuje sa pre každý školský rok a v prípade potreby sa upravuje aj v priebehu roka.

Pracovné komisie

Sú zriaďované podľa potreby na zabezpečovanie rôznych úloh ako napr.: inventarizácie, BOZP, odškodňovanie úrazov, škodovej komisie a pod. Pracovné komisie zriaďuje a ruší riaditeľ školy.

Predmetové komisie

Napomáhajú k zvyšovaniu úrovne výchovy a vyučovania v jednotlivých predmetoch teoretického vyučovania a praktického vyučovania. Plány práce vypracúvajú vedúci predmetových komisií každoročne. Navrhujú ich ZRTV a ZRPV po prejednaní s riaditeľom školy.

Zameriavajú sa na:

- zvyšovanie metodickej a odbornej úrovne výchovy a vyučovania,

- dodržiavanie nadväznosti medzi TV a PV,

- uplatňovanie medzi predmetových vzťahov,

- rozbory praktického využitia učiva,

- proporcionálne zastúpenie predmetov vo vyučovaní,

- navrhujú témy na maturitné a záverečné skúšky,

- navrhujú predsedov na maturitné a záverečné skúšky.

Metodické združenie

Zameriava sa na zabezpečovanie úzkej spolupráce medzi učiteľmi odborných predmetov a majstrami odbornej výchovy za účelom zjednocovania výchovno-vzdelávacej činnosti, výmeny skúseností a jednotného pôsobenia na žiakov v oblasti vzdelávania a využívania nových poznatkov v odbornej praxi.

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 427

Počet tried: 19

Podrobnejšie informácie: v školskom roku 201/2022 vzniklo nové Elokované pracovisko Základná škola, Javorvá alej 1A, kde je umiestnená jedna trieda prvákov a do prevádzky bolo uvedené Multifunkčné vzdelávacie centrum, kde su dve triedy prvákov.

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33332221019
počet žiakov70756970443640140418
z toho v ŠKD66716160     258

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP3411 
Znížený úväzok5  
ZPS   
Na dohodu5  

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov14041
vychovávateľov01111
asistentov učiteľa033
    
spolu   

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Pytagoriáda     
Všetkovedko     
Klokan     

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

- stručnú analýzu súčasného stavu

- potreby a pripravované plány

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Návrh opatrení:

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: ?

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEILIINFMATNBVNEJOBNPVC
1.A               
1.B               
1.C               
2.A               
2.B               
2.C               
3.A               
3.B               
3.C               
4.A               
4.B               
4.C               
5.A               
5.B               
6.A               
6.B               
7.A               
7.B               
8.A               

TriedaPDAPVORGZRVARSFSJLSPRTHDTSVTHKVLAVYV
1.A            
1.B            
1.C            
2.A            
2.B            
2.C            
3.A            
3.B            
3.C            
4.A            
4.B            
4.C            
5.A            
5.B            
6.A            
6.B            
7.A            
7.B            
8.A            

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A23   
1.B24   
1.C23   
2.A25   
2.B25   
2.C25   
3.A23   
3.B23   
3.C22   
4.A24   
4.B25   
4.C22   
5.A21   
5.B23   
6.A16   
6.B20   
7.A21   
7.B19   
8.A14   

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
1.Oddelenie - 1.A23 Eva Bilická
10.Oddelenie - 4.A 4.C28 Mgr. Martina Ostradická
11.Oddelenie - 4.B 4.C27 Bianka Záhorská
2.Oddelenie - 1.B24 Katarína Matson
3.C Oddelenie19 Mgr. Andrea Miklovičová
3.Oddelenie - 1.C19 Sophia Anna Miroslava Simanová
4.Oddelenie - 2.A24 Veronika Ungerová
5.Oddelenie - 2.B24 Bc. Viktoriia Dziamko
6.Oddelenie - 2.C24 Ing. Michaela Mitošinková
7.Oddelenie - 3.A23 Mgr. Ľuboš Pohančaník
8.Oddelenie - 3.B19 Nikola Blažová
9.Oddelenie - 3.C18 Mgr. Andrea Miklovičová

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Hikerová

V Chorvátskom Grobe, 10 októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: