Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola, Javorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
Adresa školyJavorová alej 1, 900 25 Chorvátsky Grob
Telefón+421 910 488 832
E-mailriaditel@skolajavorka.sk
WWW stránkaskolajavorka.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoe-mail
RiaditeľMgr. Silvia Hikerováriaditel@skolajavorka.sk
ZRŠMgr.Eva Baničová- Chrkavázastupca1@skolajavorka.sk
ZRŠMgr. Miroslava Trepáčovázastupca@skolajavorka.sk
Vedúca ŠKDPeaDr.Jarmila Lučanskáskd@skolajavorka.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predsedaBc. Tomáš Rúc
pedagogickí zamestnanciVeronika Ungerová
 Mgr. Václav Múdry
zástupcovia rodičovMgr. Katarína Balintová
 Ing. Pavol Poláček
 Ing. Dáša Turbová
 Mgr. Katarína Bednáriková
zástupca zriaďovateľaIng. Lucia Ježeková- Havlíková
 Ing. Jozef Selep
 Ing. Patrícia Fatulová
 Zuzana Michnicová

Rada  školy

 

Rada školy pri Základnej škole, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie je 4 roky.

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObec Chorvátsky Grob
SídloNámestie Josipa Andriča 17
Telefón+421 02 322 230 00
E-mailpodatelna@chorvatskygrob.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

PORADNÉ ORGÁNY A KOMISIE

Sú kolektívnym orgánom pre posudzovanie otázok súvisiacich s činnosťou a ďalší rozvojom školy. Stálymi poradnými orgánmi sú zástupcovia riaditeľa, výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov a koordinátor environmentálnej a predmanželskej výchovy.

Pedagogická rada

Je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej úlohou je usmerňovať a zjednocovať prácu všetkých pedagogických zamestnancov školy a spolupracovať pri riešení hlavých úloh vo výchove a vzdelávaní. Členmi sú: učitelia, vedenie školy. Pedagogickú radu zvoláva a riadi riaditeľ školy. Plán práce je súčasťou plánu práce hlavných úloh školy. Upravuje sa pre každý školský rok. Pedagogická rada je zvolávaná podľa potreby školy, najmenej však 1x za štvrťrok. Zo zasadnutia sa robia písomné zápisy a výpisy zo záverov pedagogickej rady.

Rada školy

Je poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

Rada rodičov

Jej úlohou je pomáhať pri uskutočňovaní plánu práce a programu školy, pri zlepšovaní materiálneho vybavenia, pri financovaní výchovných a vzdelávacích aktivít a pod.

Žiacka školská rada

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy a volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

Porada vedenia

Prejednáva aktuálne úlohy na zabezpečenie chodu školy. Koná sa 1x týždenne. Porady sa zúčastňujú: riaditeľ, zástupcovia jednotlivých úsekov a vedúca ekonomického úseku.

Pracovné komisie

Sú zriaďované podľa potreby na zabezpečovanie rôznych úloh ako napr.: inventarizácie, BOZP, odškodňovanie úrazov, škodovej komisie a pod. Pracovné komisie zriaďuje a ruší riaditeľ školy.

Predmetové komisie a Metodické združenie

Ciele a činnosti MZ a PK  vychádzajú zo základnej filozofie školy a aktuálnych potrieb. Prioritami budú:

-          optimalizácia vyučovacieho procesu podľa rámcového učebného plánu schváleného na PP

-          aktualizácia a vypracovanie inovovaných tematických výchovno-vzdelávacích plánov doplnených prierezovými témami a medzi-predmetovými vzťahmi

-          individuálny plán pre začlenených integrovaných žiakov a hodnotenie  v súlade s prílohou 2 MP č. 22/2011 pre žiakov so ŠVVP a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

-          sledovanie psycho-hygieny žiakov s dodržaním výchovných a vzdelávacích štandardov

 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 352

Počet tried: 16

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried33222100013
počet žiakov666736344516000264
z toho ŠVVP121131   9
z toho v ŠKD6162 252    150

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 Uskutočnil sa v termínoch určených zriaďovateľom a  bez prítomnosti detí, ktoré potencionálne mali nastúpiť do 1. ročníka ZŠ. Zápis prebiehal prostredníctvom elektronickej prihlášky. Škola prijala 97 prihlášok do prvého ročníka z čoho 75 riadne nastúpilo na povinnú školskú dochádzku.

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP3615
Znížený úväzok23
ZPS0,50
Na dohodu41

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovaných
učiteľov2323
vychovávateľov119
asistentov učiteľa22

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

V tomto školskom roku sa neuskutočnili niektoré naplánované súťaže a olympiády z dôvodu mimoriadnej situácie pandémie COVID-19.

Žiaci 1. a 2. stupňa sa zapojili do nasledovných súťaží:

-          Všetkovedko

-          Matematický klokan

-          Pytagoriáda

-          Hviezdoslavov Kubín

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Z dôvodu pandémie Covid-19, akékoľvek aktivity a prezentácia na verejnosti boli pozastavené a nemožné. Jediná prezentácia na verejnosti bola možná cez webové sídlo školy a edupage. Túto prezentáciu sme počas dištančného vzdelávania intenzívne využívali. Príležitostné dni a sviatky sme si pripomenuli v individuálne v triedach.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty


Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A)    Dlhodobé:

„Eko Alarm“ - národný projekt

„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“

„IT Akadémia“

 

      B) Krátkodobé:

"Škola priateľská k deťom"

"Detský čin roka"

"Záložka do knihy spája školy"

„Letná škola“

 

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

"Zlepšenie vybavenia školských jedální" - získali sme 5000 € a zakúpili sme konvektomat.

"Čítame radi" - získali sme 800,00 € na zakúpenie knižných jednotiek do školskej knižnice.

Neúspešné projekty: "Modernejšia škola",

"Enviroprojekt",

 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti


V šk. roku 2020/2021 nebola uskutočnená inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

Priestorové podmienky školy sú obmedzené, to by však mala vyriešiť postupná druhá etapa výstavby školy a prístavby, vrátane telocvične. Z toho dôvodu je komplikovaná organizácia vyučovania tak, aby boli naplnené ciele a vízia školy, ako i samotná bezpečnosť žiakov a zamestnancov. Každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. Rozvrh hodín si vyžaduje časté sťahovanie tried do iných učební. Spoločne využívame tri učebne cudzích jazykov. Žiaci majú k dispozícii školský dvor, ihrisko, IKT učebňu. Všetky triedy sú vybavené novým nábytkom – lavice a stoličky, vymienili sme tabule za interaktívne a postupne dopĺňame skrinkový nábytok. Skoro vo všetkých učebniach používame interaktívne tabule, interaktívne data-projektory. V materiálnej oblasti sme doplnili kabinetné zbierky o nové učebné pomôcky podľa finančných možností. V priestoroch školského dvora plánujeme zriadiť “eko-triedu“. Na vyučovanie telesnej výchovy a na aktivity ŠKD využívame školské ihrisko. Vytvoríme tak priestor, nielen pre výučbu telesnej výchovy, ale aj predmetov, akými sú technika a pracovné vyučovanie. V škole je moderne vybavená školská jedáleň, ktorá ponúka každodenne pestrý výber jedál pomocou elektronického systému.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Naša škola je zameraná na výučbu cudzích jazykov od 1. ročníka. Stupeň vzdelania je ISCED 1- primárne vzdelávanie a ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie. Vzhľadom na trendy vo vyučovaní máme záujem zvyšovať odbornú úroveň výučby cudzích jazykov, ale i ostatných predmetov. V tomto záujme sme rozšírili hodiny predmetov v učebnom pláne. Okrem toho sa snažíme podporovať žiakov v rôznych súťažiach, v záujmovej oblasti.

Našimi dlhodobými cieľmi sú:

• ISCED1 - získať základy výučby pre materinský jazyk, čítanie a písanie,

• získať základy výučby pre 1. cudzí jazyk

• osvojiť si základy matematickej a prírodovednej gramotnosti

• osvojiť si základy potrebných procesov učenia s dôrazom na motiváciu k celoživotnému učeniu

• učiť základy tvorivého myslenia, základy riešenia primeraných problémov

• učiť žiakov fungovať s ohľadom na svoje fyzické a duševné zdravie,

• učiť žiakov vytvoriť a nasledovať svoje hodnoty

• učiť aktívne sa zaujímať o životné prostredie

• rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na ZŠ

V tomto polroku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 30  žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Z toho 18 žiakov s IVP. Prvý stupeň (10) žiakov, druhý stupeň (8) žiakov. Všetci sa vzdelávali formou individuálneho začlenenia v bežnej triede základnej školy, vo výchovno-vzdelávacom procese postupovali podľa individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Žiakom nebolo potrebné modifikovať učebné osnovy, ale modifikovať učebné metódy a pedagogické postupy.

Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy, ich edukačné výsledky boli hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, príloha č.2 k metodickému pokynu č.22/2011 – zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením   začleneného   v   základnej   škole,    platné    od    1.5.2011.  Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav žiakov, druh a stupeň postihnutia, ak mal vplyv na úroveň, či výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Vyučujúci rešpektovali závery, ako aj  odporúčania   špeciálno-pedagogických  a  odborných  lekárskych   vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-pedagogické potreby.

Žiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali pravidelne podľa rozvrhu hodín. Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy realizované so žiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu konfrontácie s vlastným neúspechom a k vyrovnávaniu podmienok vzdelávania so skupinou intaktných spolužiakov.

 Školský  špeciálny  pedagóg  konzultoval  špecifiká  vzdelávacieho  procesu   s vyučujúcimi jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, s odborníkmi, s rodičmi osobne alebo telefonicky.

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP je tímová kooperatívna práca, preto snaženie a práca školského špeciálneho pedagóga mala široký záber pôsobenia. Školský špeciálny pedagóg pravidelne konzultoval so zariadeniami špeciálno- pedagogického poradenstva, so psychológom, špeciálnym pedagógom, logopédom atď.... Prioritou celého snaženia učiteľ - žiak - rodič je zabezpečenie optimálneho osobnostného vývinu dieťaťa podľa jeho možností a schopností s akceptovaním druhu a stupňa jeho postihnutia.

Prínosom komplexnej starostlivosti pre žiakov so zdravotným znevýhodnením je vytvorenie  miesta  asistenta učiteľa. Pod vedením  vyučujúcich  pracovali  2 asistentky, ktoré pomáhali žiakom prekonávať ťažkosti priamo na vyučovaní, individuálne, ale aj mimo kolektívu triedy. Pod vedením školského špeciálneho pedagóga sa veľkou mierou podieľali pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP.

Výchovno-vzdelávacie výsledky, ktoré dosiahli žiaci s našou pomocou sú pozitívne. Žiaci s IVP na vysvedčení dosahujú známky od 1-3.

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 97 detí

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 75

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJETVFYZGEGHUVCHEILIINFMATNBVNEJOBNPVC
1.A               
1.B               
1.C               
2.A          1,09    
2.B          1,32    
2.C          1,61    
3.A1,22         1,3    
3.B1,25         1,33    
3.C1,17         1,25    
4.A1,22         1,11    
4.B1,19         1,27    
5.A1,2511,13  1   11,38    
5.B1,951,331,52  1,62   11,76    
6.A1,451,051,41 1,091,27   11,55  1,05 
6.B1,581,051,42 1,161,16   11,68  1 
7.A1,791,361,57 1,141 1,14 11,79 1,291 

TriedaPDAPVORGZRVARSFSJLSPRTHDTSVTHKVLAVYV
1.A      1     
1.B      1     
1.C      1     
2.A 1,14   1,231     
2.B 1,14   1,181     
2.C 1,26   1,71     
3.A1    1,31   1 
3.B1,54    1,421   1,13 
3.C1,08    1,541   1,21 
4.A1    1,281   1 
4.B1    1,271   1,05 
5.A     1,311     
5.B     2,141     
6.A     1,681,05     
6.B     1,791     
7.A     1,431,07     

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A252500
1.B252500
1.C252500
2.A232300
2.B222200
2.C232300
3.A242400
3.B242401
3.C242400
4.A181801
4.B222101
5.A161601
5.B212101
6.A222200
6.B191900
7.A141401

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
2.B · Krúžok22 Mgr. Eva Chrkavá Baničová
I.oddelenie 24 Bianka Záhorská
II.oddelenie25 Bc. Viktoriia Dziamko
III. odelenie23 Sophia Anna Miroslava Simanová
IV.oddelenie 22 Jana Holub Slúková
IX. oddelenie23 Bc. Martina Belzár Mikovíniová
V.oddelenie22  
VI. oddelenie22 Mgr. Andrea Miklovičová
VII. oddelenie21 Mgr. Martina Ostradická
VIII. oddelenie20 Ivana Šimeková
X. oddelenie13 Veronika Ungerová
XI. oddelenie18 Mgr. Kamila Galbavá

Záujmová činnosť sa začala v mesiaci október. Z dôvodu pandémie COVID-19 bola činnosť prerušená do júna. Od 15.6.2021 opäť činnosť v záujmových útvaroch prebiehala v homogénnych skupinách.

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo pestúnskej starostlivosti

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi prebieha formou pravidelných stretnutí na Radách rodičov. Rodičia v maximálnej miere sa snažia pomôcť škole v oblasti vybavenia učební učebným pomôckami, príp. materiálnou výpomocou , dodanie spotrebného tovaru, sponzorstvo. V školskom roku 2020/2021 rodičovské združenie a tým aj všetci rodičia školy vyvinuli vysoké úsilie a snahu o kumulovanie finančných prostriedkov potrebných na modernizáciu priestorov, vybavenie tried učebnými pomôckami a zlepšenie podmienok pre vzdelávací proces v škole. Rada rodičov je občianske združenie Javoráčik, ktoré združuje rodičov žiakov základnej školy a je nápomocné pri riešení hlavne materiálno-technických otázok školy. Rodičovské združenie je aj prijímateľom 2% dane z príjmov, ktoré investujú do modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, zlepšenia mat. podmienok výchovno - vzdelávacieho procesu pre žiakov školy.

Napriek zlej epidemiologickej situácii spôsobenej ochorením Covid 19 a dodržiavaniu mnohých príkazov a nariadení, ktoré obmedzovali vstup zákonných zástupcov do budovy školy bola spolupráca s rodičmi na dobrej úrovni, Triedne aktívy sa uskutočňovali pravidelne online prostredníctvom platformy MS Teams, na školskom dvore, prípadné individuálne stretnutia i v priestoroch školy s dodržaním všetkých hygienicko-epidemiologických nariadení.

Nekonali sa žiadne hromadné a kultúrne akcie, avšak významne sa spolupráca rodičov uplatnila pri organizovaní zberu papiera, zabezpečení balíčkov na Mikuláša i poukážok na ocenenie úspešných žiakov na konci školského roka. Rodičovské združenie prispelo i 2% zaplatených daní a za takto získané finančné prostriedky sa zakúpili učebnice a pomôcky a tiež sa použili na uhradenie časti financií na zakúpenie klimatizačných jednotiek a zaplatenie školení.

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid 19

1.      Stupeň

Vyčlenili sme hlavné vzdelávacie oblasti

           Jazyk a komunikácia

           Matematika a práca s informáciami

           Človek a spoločnosť

           Človek a príroda

Komplementárne vzdelávacie aktivity sme nezaradili do online vyučovania, aby neboli pre žiakov záťažou.

V jednotlivých ročníkoch základnej školy sme vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánovali tak, že bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

1. – 3. ročník = 5 - 8 h/týždeň

4. ročník  8 - 10 h/týždeň

           V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 sme všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

           Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme venovali pozornosť najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sme zaradili ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí a integrovali do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, lebo žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

 

           Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sme vzdelávacie aktivity koncipovali tak, že sme využívali prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

Práca s učivom

           Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku.

           Aj napriek  mimoriadnemu prerušeniu vyučovania sa nám pomocou rodičov a usilovnosti a zručnosti žiakov podarilo prebrať predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov. Po nástupe do školy od 1. júna sme prebraté učivo precvičovali, upevňovali a vyhodnotili. Venovali sme sa aj rozvíjaniu komplexných medzi- predmetových kompetencií žiakov.

           Počas výnimočnej situácie prešla škola plynule na on-line vyučovanie hlavných predmetov a ANJ vo všetkých  ročníkoch. Vyučujúci sa pripájali denne cez Team-s a sprostredkovali žiakom preberané učivo rôznymi spôsobmi,  metódami a prezentáciami, poskytovali podľa potreby konzultácie rodičom a žiakom individuálne alebo v skupinách.

           Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali jeho individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

Vyhodnocovanie vzdelávania

           Hodnotenie žiakov sme realizovali v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021.

           Pedagogická rada navrhla a schválila hodnotenie jednotlivých predmetov na konci školského roku v 1.- 4. ročníku známkou, výchovných predmetov slovom absolvoval/a a správanie štandardne ako na polroku.  Prvý ročník sme hodnotili slovne. Počas on-line vyučovania boli žiaci hodnotení slovne a dostávali primeraná množstvo práce na domácu prípravu.

           Prváci pracovali počas troch mesiacov so svojimi triednymi učiteľkami prostredníctvom Teams. Väčšina žiakov sa v  vrátila do svojich tried. Pozornosť venovali čítaniu , písaniu a počítaniu do 20 a opakovaniu .

Aby sme mali prehľad o stave vedomostí, v dňoch 24.6. a 25. 6. žiaci prvého ročníka písali riaditeľské testy.

V Slovenskom jazyku sme sledovali :

-           prepis tlačeného tvaru písmena na písomný tvar

-           vymaľovanie obrázku podľa zadania v texte

-           skladanie poprehadzovaných slabík do slov

-           rozklad slov na slabiky

-           prepis viet z tlačenej podoby do písanej

Vo všetkých troch triedach bola úroveň zvládnutá veľmi dobre. U jednotlivcov sa objavili chyby pri vymaľovávaní obrázku a v prepise písmen.

V Matematike  sme sledovali:

-           sčítanie a odčítanie do 20 bez prechodu cez desiatku

-           usporiadanie do číselného radu vzostupne

-           riešenie jednoduchej slovnej úlohy

-           porovnávanie

Vo všetkých troch triedach boli práce zvládnuté mimoriadne dobre. Ak sa objavili chyby u jednotlivcov tak veľmi zriedkavo. V závere môžeme skonštatovať, že úsilie vyučujúcich, príprava, postupy a práca, ako aj spolupráca s rodičmi počas mimoriadnej situácie boli výborné, čoho dôkazom sú výsledky prác našich prvákov. Dokážu samostatne pracovať s textom a využiť svoje vedomosti. Prvý ročník zvládli úspešne. Zodpovedná RŠ a ZRŠ.

Silné stránky

Vzhľadom na závažnú situáciu sme veľmi rýchlo získali priamy kontakt so žiakmi prostredníctvom online vyučovania cez aplikáciu Teams a mohli pokračovať vo vyučovaní. Zostavili sme časový rozvrh jednotlivých hodín podľa možností žiakov.  Podľa potreby si vyučujúci rozdelili žiakov do skupín a u jednotlivcov zvolili individuálny prístup. Týmto spôsobom  sme zvládli učivo v jednotlivých ročníkoch podľa TVVP.

Úspešnosť využitých foriem a metód práce sme si mohli overiť po návrate žiakov v júni. Spoločne sme učivo zopakovali a ústne vyhodnotili na MZ.

Výsledky kontrolných prác a diktátov za školský rok 2019-2020, ktoré boli uskutočnené pred mimoriadnou situáciou sú nižšie uvedené v tabuľkách.

Slabé stránky

Počas online vyučovania nebola možná dôsledná kontrola samostatnosti žiakov pri vypracovávaní zadaných úloh. Po nástupe na prezenčné vyučovanie a adaptácii žiakov na vyučovaní, sme sa snažili zmeškané učivo dobrať, preskúšať a vyhodnotiť vedomosti žiakov.

 

 

 

 

 

 

 

Organizácia vyučovania počas mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid 19

2.      Stupeň

Vyčlenili sme hlavné vzdelávacie oblasti

·         Jazyk a komunikácia

·         Matematika a práca s informáciami

·         Človek a spoločnosť

·         Človek a príroda

Komplementárne vzdelávacie aktivity sme nezaradili do online vyučovania, aby neboli pre žiakov záťažou.

V jednotlivých ročníkoch základnej školy sme vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánovali tak, že bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:

         5. ročník = 10 h/týždeň

         6.-7. ročník  11-13 h/týždeň

·         V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 sme všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.

·         Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme venovali pozornosť najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sme zaradili ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí a integrovali do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, lebo žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné technológie.

 

·         Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sme vzdelávacie aktivity koncipovali tak, že sme využívali prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.

Práca s učivom

 

·         Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili sa na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku.

·         Aj napriek  mimoriadnemu prerušeniu vyučovania sa nám pomocou rodičov a usilovnosti a zručnosti žiakov podarilo prebrať takmer všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov. Po nástupe do školy od 26.apríla sme prebraté učivo precvičovali, upevňovali a vyhodnotili. Venovali sme sa aj rozvíjaniu komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. V 5.ročníku sa v predmete Matematika presúva učivo o osovej a stredovej súmernosti, desatinné čísla a zlomky do 6.ročníka. V predmete Biológia sa presúva celok Život na poli a lúke tiež do 6.ročníka V predmete Slovenský jazyk v 6. ročníku sa presunulo učivo o syntaxi a rozhlasovej hre do 7.ročníka. Učivo z dejepisu o Slovanoch v 6. ročníku doplní učivo o Slovanoch v 7.ročníku. V 7. ročníku sa presúva učivo z kombinatoriky a konštrukčné úlohy do 8. ročníka. Presuny sa týkajú väčšinou náročnejších učív, ktoré vyžadujú názorné vysvetlenie a vzájomnú interakciu učiteľa a žiaka.

 

·         Počas výnimočnej situácie prešla škola plynule na on-line vyučovanie hlavných predmetov a ANJ vo všetkých  ročníkoch. Vyučujúci sa pripájali denne cez Team-s a sprostredkovali žiakom preberané učivo rôznymi spôsobmi,  metódami a prezentáciami, poskytovali podľa potreby konzultácie rodičom a žiakom individuálne alebo v skupinách.

 

·         Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiaka so zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali jeho individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Prioritou bolo upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.

     Vyhodnocovanie vzdelávania

·         Hodnotenie žiakov sme realizovali v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021.

·         Pedagogická rada dňa 17.3. 2021 navrhla a schválila hodnotenie jednotlivých predmetov na konci školského roku v 5.-7. ročníku známkou, výchovných predmetov – etická výchova, náboženská výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova a technika slovom absolvoval/a a správanie štandardne ako na polroku. Počas on-line vyučovania boli žiaci hodnotení slovne a známkou a dostávali primerané množstvo práce na domácu prípravu.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Silvia Hikerová

V Chorvátskom Grobe, 12. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: