• Školský poriadok

    • Školský poriadok upravuje práva a povinnosti žiakov školy ako aj práva a povinnosti pedagogických zamestnancov školy vyplývajúce z riadenia organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy.


      Vnútorný poriadok školy zostavuje riaditeľ školy a prerokúva ho pedagogická rada školy.

  • Na stiahnutie