• Výchovný poradca


   • ZŠ s MŠ Javorová alej má k dispozícii jedného výchovného poradcu: Mgr. Kristína Černá

    psycholog@skolajavorka.sk


    Úlohy výchovného poradcu:

    • Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí.
    • Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom.
    • V náplni jeho práce je aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.
    • Náplň práce výchovného poradcu zahŕňa veľmi široké spektrum jeho povinností a úloh.

     

    Obsahom jeho práce v škole je predovšetkým partnerská komunikácia a spolupráca:

    • s vedením školy
    • s pedagógmi
    • s triednymi učiteľmi
    • so žiakmi (práca s nadanými, talentovanými, integrovanými, šikanovanými alebo problémovými deťmi, pomáha riešiť problémy s dochádzkou, krádežami, konfliktami, agresivitou, alkoholom, drogami, poruchami učenia a správania)
    • s rodičmi
    • s centrami pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie
    • s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - so sociálnou kuratelou (v súvislosti so sociálnopatologickými javmi)
    • s políciou (pri problémovom správaní, ale aj preventívne pri organizovaní prednášok, besied)