• Voľné miesta na našej škole

  • Hľadáme učiteľov pre 1. stupeň. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

   • Úväzok:
    Dátum nástupu:
   • Požiadavky:
    Obec Chorvátsky Grob v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

    Vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Školská 4, Chorvátsky Grob

    1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: - vzdelanie podľa § 11 a 12 zákona č. 138/2019 Z.z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z.z., - najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, - splnenie podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou.

    2. Ďalšie požiadavky a kritériá: - prehľad v školskej legislatíve, znalosť v oblasti ekonomických a pracovnoprávnych vzťahov - organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti - ovládanie štátneho jazyka, - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

    3. Požadované doklady: - písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania - overené kópie dokladov o vzdelaní - profesijný štruktúrovaný životopis - čestné vyhlásenie o splnení predpokladu bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2009 Z.z. - lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, - čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu - súhlas na použitie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. 4. Mzda – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z.z.

    Žiadosť o účasť na výberovom konaní s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť do 10.7.2020 do 12 h. na adresu: Obec Chorvátsky Grob, Nám. J. Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob v obálke s označením menom a adresou odosielateľa a nápisom „Neotvárať – výberové konanie na riaditeľa ZŠ“. Vyhlasovateľ VK si vyhradzuje právo nezaradiť do VK uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Termín, miesto a čas konania budú uchádzačom oznámené najmenej 7 dní pred jeho začatím. V Chorvátskom Grobe, dňa 16.6.2020

    JUDr. Mgr. Vladimíra Vydrová
    starostka
  • Matematika

   • Úväzok:
    100
    Dátum nástupu:
    August 2021
   • Požiadavky: