• CLIL - čo to je?

   •  

    Metóda CLIL - Content and Language Integrated Learning je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.

     

    Na hodinách s výučbou CLIL sú zastúpené obidva jazyky - materinský jazyk (slovenčina) a cudzí jazyk (angličtina). Väčšina hodín je vedená v materinskom jazykom a niektoré hodiny sú odučené v angličtine. Deti sa s cudzím jazykom stretávajú aj na iných predmetoch ako je hodina angličtiny. Osvojovanie jazyka je preto pre nich jednoduchšie a naučia sa v cudzom jazyku premýšľať.

   • Ako vyzerá výučba?

   •  

    CLIL sa na našej škole učí od prvého ročníka ZŠ. Predmety vyučujú školení anglickí hovoriaci lektori, pre ktorých je angličtina rodný jazyk.

    •  Žiaci si rýchlo osvojujú slovnú zásobu.
    •  Rozvíjajú si prirodzenú komunikáciu v cudzom jazyku.
    •  Angličtinu považujú za súčasť výučby a nie za memorovanie.
    •  Strácajú zábrany pri komunikácii v cudzom jazyku.
    •  Podporujeme v žiakoch interkultúrne kompetencie.
    •  Pre slovenských pedagógov je metóda CLIL formou inšpirácie.
      

    Žiaci v triedach so zavedenou CLIL metódou výučby cudzieho jazyka majú rovnaké vzdelávacie osnovy ako ich rovesníci v iných triedach. Anglicky hovoriaci lektor odučí konkrétnu hodinu v spolupráci so slovenským učiteľom. Na Javorke CLIL poskytuje Elitenglish.

     

 • CLIL na Javorke

   • Obľúbená metóda
   • Takmer polovica žiakov našej školy si vybrala CLIL triedy. Svojich anglicky hovoriacich lektorov zbožňujú. V triedach sa CLIL vyučuje 6 hod. do týždňa v predmetoch: Math, Music, Art, English, Drama.

   • Lektori
   • CLIL učia vyškolení zahraniční lektori najčastejšie pochádzajúci z USA, Írska, Anglicka. Angličtina je teda pre nich materinský jazyk. CLIL vyučujú zážitkovou formou, ktorá je deťom veľmi blízka.

   • Digitálna výučba
   • Na hodinách používame interaktívne tabule, kvalitné ozvučenie a techniku. Je to určité spestrenie učenia hlavne pre vizuálne deti. Prostredníctvom tejto metódy sú deti stále v tzv. Heads Up móde. To znamená, že lepšie vnímajú a sú pripravené rozprávať. 

   • Podpora učiteľov
   • Slovenskí učitelia majú vynikajúcu spoluprácu s lektormi CLIL. Prinášajú im novú inšpiráciu do vzdelávacieho procesu.

   • Poplatok
   • Mesačný poplatok 110 eur zahŕňa: platy lektorov, koordinátorov, technické vybavenie (interaktívna tabuľa, projektor, počítač), softvér, učebnice, čítanky a iné.

   • Termíny
   • Záujem o prvácku triedu s výučbou CLIL môžete prejaviť už pri príjmaní detí do školy. Nakoľko sú kapacity obmedzené, výber detí prebieha na zápise na základe kresby (posúdenie psychológa a školskej zrelosti).