• Termín zápisu: 22. a 23. apríl 2022

   
   • Zápis do 1. ročníka 2022/2023

   • Vážení rodičia,

    Blíži sa obdobie, kedy sa začínate rozhodovať o vzdelávaní Vášho budúceho prváčika. Ak ste sa rozhodli pre našu školu Javorku, vyplňte prosím na webovej stránke našej školy elektronickú prihlášku. Je potrebné, aby zákonný zástupca túto prihlášku vyplnil najneskôr do 21.4.2022 na tejto adrese: 

    https://skolajavorka.edupage.org/register/

    Dátum zápisu si potom môžete rezervovať na tomto odkaze: https://zs.sycom.sk/

    Pre viac informácií ohľadom zápisu si pozrite otázky a odpovede na stránke:

    https://skolajavorka.edupage.org/a/otazky-a-odpovede

    Tešíme sa na Vás!

   • Zápis

   • Zápis do ZŠ sa koná každoročne zvyčajne začiatkom apríla. Presný termín je vždy uvedený na webe školy. Na zápis je potrebné aby prišli rodičia s dieťaťom. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.8. daného roka dovŕšia vek 6 rokov.

    Na zápis si treba priniesť:·      

    • Občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu     
    • Rodný list dieťaťa         
    • Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu        
    • Vyplnenú žiadosť

    Rozhodnutie o prijatí, neprijatí, odklade školskej dochádzky obdržia rodičia do 15. júna.

   • Kritériá

   • Z kapacitných dôvodov príjmame do ZŠ Javorová alej iba deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa do ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. 

    Deti príjmame na základe:

    • dovŕšeného šiesteho roku veku do 31.8.
    • deti s dosiahnutou školskou zrelosťou
    • deti s odloženou školskou dochádzkou
    • deti s trvalým pobytom v našom školskom obvode
   • Výnimky

    • Odklad školskej dochádzky

    Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie) zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR.

    • Predčasný nástup do školy

    Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

    • Plnenie školskej dochádzky v zahraničí

    Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.