• Termín zápisu: 3. a 4. apríl 2020

  Prosím vyplňte dotazník, ak máte záujem zapísať na ZŠ JA svoje dieťaťa.
   
   • Zápis

   • Zápis do ZŠ sa koná každoročne zvyčajne začiatkom apríla. Presný termín je vždy uvedený na webe školy. Na zápis je potrebné aby prišli rodičia s dieťaťom. Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré do 31.8. daného roka dovŕšia vek 6 rokov.

    Na zápis si treba priniesť:·      

    • Občiansky preukaz rodiča /zákonného zástupcu     
    • Rodný list dieťaťa         
    • Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu        
    • Vyplnenú žiadosť

    Rozhodnutie o prijatí, neprijatí, odklade školskej dochádzky obdržia rodičia do 15. júna.

   • Kritériá

   • Z kapacitných dôvodov príjmame do ZŠ Javorová alej iba deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe. Zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa do ZŠ v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt. 

    Deti príjmame na základe:

    • dovŕšeného šiesteho roku veku do 31.8.
    • deti s dosiahnutou školskou zrelosťou
    • deti s odloženou školskou dochádzkou
    • deti s trvalým pobytom v našom školskom obvode
   • Výnimky

    • Odklad školskej dochádzky

    Zákonní zástupcovia môžu na základe písomnej žiadosti požiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť. Súčasťou žiadosti je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie) zaradeného do siete škôl a školských zariadení SR.

    • Predčasný nástup do školy

    Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

    • Plnenie školskej dochádzky v zahraničí

    Dieťa musí byť riadne prihlásené do kmeňovej školy v Slovenskej republike (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí.