• Špeciálny pedagóg

  • ZŠ Javorová alej má k dispozícii jedného špeciálneho pedagóga: Mgr. Dominika Šándorová

   dominika.sandorova@skolajavorka.sk

   Je odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Napr. žiaci so zdravotným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom, žiaci dlhodobo chorí, žiaci so špecifickými poruchami učenia, žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, žiaci s poruchami správania, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním.

   Špecifické vývinové poruchy učenia:

   Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

   Dysortografia –špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

   Dysgrafia –špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

   Dyskalkúlia –špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

   Dyspraxia –špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou

   ADHD –porucha pozornosti s hyperaktivitou

   Cieľom činnosti školského špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektíve zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania, alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

   Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi (individuálna pomoc žiakovi na vyučovacej hodine), ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

   Odporúča rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov) a rieši problémy žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  V prípade potreby zabezpečujem pomôcky deťom so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.)

   Spolupracuje s učiteľmi, usmerňuje ich prácu so začlenenými žiakmi, vedie a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Uskutočňuje pozorovacie hodiny – počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na rôznych akciách školy), konzultácie a spolupráca s rodičmi, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy zástupkyňami školy, výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými učiteľmi a triednymi učiteľmi, konzultácie s vychovávateľkami ŠKD a s asistentmi učiteľa.