• Špeciálny pedagóg

  • ZŠ Javorová alej má k dispozícii jedného špeciálneho pedagóga: Mgr. Dominika Šándorová

   dominika.sandorova@skolajavorka.sk

   Je odborný pracovník, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Napr. žiaci so zdravotným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou alebo autizmom, žiaci dlhodobo chorí, žiaci so špecifickými poruchami učenia, žiaci s poruchou aktivity a pozornosti, žiaci s poruchami správania, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiaci s nadaním.

   Špecifické vývinové poruchy učenia:

   Dyslexia – špecifická porucha čítania – pri čítaní si dieťa zamieňa tvarovo, zvukovo podobné hlásky, prehadzuje, pridáva, vynecháva hlásky, nerozumie prečítanému textu

   Dysortografia –špecifická porucha pravopisu – pri písaní dieťa vynecháva, pridáva, prehadzuje písmená, zamieňa tvarovo a zvukovo podobné písmená, nerozlišuje tvrdé a mäkké slabiky, nerozlišuje krátke a dlhé samohlásky, nedodržiava hranice medzi slovami

   Dysgrafia –špecifická porucha písania – grafický písomný prejav dieťaťa je ťažko čitateľný až nečitateľný, písmo je ťažkopádne, neusporiadané, neúhľadné, nie je dodržané písanie na riadku, má nepravidelnú hustotu, dieťa si nedokáže zapamätať a napísať správne tvary písmen

   Dyskalkúlia –špecifická porucha matematických schopností – prejavuje sa problémami pri orientácii na číselnej osi, zámenou číslic, neschopnosťou robiť matematické operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie), poruchami v priestorovej a pravoľavej orientácii

   Dyspraxia –špecifická porucha zvládnutia zložitejších manuálnych výkonov – dieťa si nedokáže osvojovať postupy bežných činností – je pomalé, nemotorné, ťažkopádne, má ťažkosti s hrubou a jemnou motorikou

   ADHD –porucha pozornosti s hyperaktivitou

   Cieľom činnosti školského špeciálneho pedagóga je optimalizovať vzdelávací a osobnostný vývin detí s poruchami učenia, t.j. prispieť k úpravám či zlepšeniu ich výkonov, respektíve zabrániť ich ďalšiemu zhoršovaniu a predchádzať poruchám správania, alebo zmierniť ich prejavy rozvíjaním vnútorných predpokladov na učenie, ovplyvňovaním podmienok na učenie, spoluprácou s vyučujúcimi a rodičmi.

   Hlavnou náplňou práce školského špeciálneho pedagóga je priama práca so žiakmi (individuálna pomoc žiakovi na vyučovacej hodine), ktorým boli diagnostikované špecifické vývinové poruchy učenia a priama práca so žiakmi, ktorí majú z rôznych dôvodov problémy v učení.

   Odporúča rodičom diagnostikovať a rediagnostikovať žiakov (podľa potreby a daných predpisov) a rieši problémy žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.  V prípade potreby zabezpečujem pomôcky deťom so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami (tabuľky, špeciálne kompenzačné pomôcky a pod.)

   Spolupracuje s učiteľmi, usmerňuje ich prácu so začlenenými žiakmi, vedie a aktualizuje dokumentáciu k jednotlivým žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

   Uskutočňuje pozorovacie hodiny – počas priamej vyučovacej činnosti, pozorovanie žiakov so ŠVVP v rôznych situáciách (účasť na rôznych akciách školy), konzultácie a spolupráca s rodičmi, s pedagogicko-psychologickou poradňou, so špeciálno-pedagogickou poradňou, s riaditeľkou školy zástupkyňami školy, výchovnou poradkyňou, konzultácie s jednotlivými učiteľmi a triednymi učiteľmi, konzultácie s vychovávateľkami ŠKD a s asistentmi učiteľa.

    

   Ako sa stáva žiak so ŠVVP – integrovaným v triede základnej školy 

   Žiaci sa do škôl podľa § 94 ods. 1 školského zákona prijímajú na základe ich zdravotného znevýhodnenia po diagnostických vyšetreniach zameraných na zistenie ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb vykonaných zariadením CPPPaP(§ 95 ods. 3 školského zákona). 

   O prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu (dostupnej na webovej stránke školy , sekcia podporný tím -  tlačivá) a kópiou písomného vyjadrenia zo zariadenia CPPPaP, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

   Aby žiadosť bola riadne zaevidovaná, zákonný zástupca vyššie spomenuté potrebné dokumenty zasiela na: 

   Sekretariát – ZŠ  

   Javorová alej 1

   900 25 Chorvátsky Grob   

   Keď riaditeľ školy na základe potrebnej dokumentácie povolí zmenu vzdelávania, danú skutočnosť prerokuje na najbližšej pedagogickej rade – ktorá sa opakuje v štvrťročných intervaloch. Po prerokovaní, odborník z školského podporného tímu ďalej len ŠPT začne vypracovávať individuálny vzdelávací program ďalej IVP. 

   Vypracovanie IVP vyžaduje:  

   1. Spoluprácu viacerých odborníkov ŠPT- triedny učiteľ-pedagógovia-zástupca riaditeľa školy (pre daný stupeň I. II.) riaditeľ školy a neposlednom rade komunikáciu ŠPT so zákonným zástupcom žiaka. 

   2. Dostatočný časový priestor, pozorovania a nastavenia podmienok (cca. 30-60 dní príp. podľa situácie a ťažkostí žiaka, napr. u žiaka s pervazívnou vývinovou poruchou to môže trvať aj dlhšie, kým sa nastavia optimálne podmienky). Zákon neurčuje dokedy má byť IVP vypracovaný. 

   Po zhotovení  IVP, ŠPT si predvolá zákonného zástupu na jeho podpísanie-schválenie.