• Pedagogický asistent

   • Pedagogický asistent 

    Mgr. Barbora Balážová 

    Mgr. Barbora Jandurová 

    Veronika Ungerová 

     

    Pedagogický asistent podľa požiadaviek učiteľa a v spolupráci s odbornými zamestnancami vytvára rovnosť príležitostí vo výchove a vzdelávaní, pomáha žiakovi alebo skupine žiakov pri prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.

     

    • Pedagogický asistent so školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu  detí,
    • pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou,
    • venuje sa žiakom s bariérami (ŠVVP), pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh a pod, aby podporoval potenciál každého dieťaťa podľa jeho potrieb,
    • podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úloh, pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania,
    • spolu so ŠPT a pedagógom definuje oblasti podpory žiaka/ žiakov, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy.