• Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce

      k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

       

      Vedenie obce aj vedenie ZŠ Javorová alej sa už dlhšie intenzívne zaoberali potrebou dostavby a zlepšenia infraštruktúry školy. Konzultujeme všetky návrhy a tipy s odborníkmi z oblasti stavebníctva, ekonomiky aj logistiky. Prekrytie multifunkčného ihriska sme zvažovali ako vhodné a lacné dočasné riešenie na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. Podporili sme návrh a iniciatívu pani poslankyne Bálintovej a začali sme aktívne pracovať na jeho  realizácii. Napriek zložitej finančnej situácii by obec projekt v rozsahu do 20-30 tisíc EUR vedela finančne ustáť aj za aktívnej spolupráce OZ Javoráčik a ním zabezpečeného spolufinancovania cez participatívny rozpočet, či crowdfundigové financovanie.

       

      Obec dala preto vypracovať projekt prípojky plynu, ktorý bol konzultovaný a upravovaný podľa požiadaviek dodávateľa plynu, ktorý zmenil miesto napojenia, čím predĺžil trasu vedenia plynu v dĺžke 80m, pripravili sme prívod elektriny, s projektantom a statikom sme  riešili projekt haly a jej kotvenia.   Nakoľko priestor okolo Multifunkčného ihriska je otvorený – nezastavaný, boli sme upozornení, že je potrebné zohľadniť pri riešení kotvenia aj riziko veľkého náporu vetra a fakt, že ihrisko je postavené na násype. Po zohľadnení týchto skutočností, bolo statikom navrhnuté kotvenie pomocou zemných skrutiek v počte 36ks, ktoré by boli vrtnou súpravou navŕtané do hĺbky 4m .  Tieto závažné skutočnosti celý projekt predražili a na jeho uskutočnenie by bolo treba oveľa viac finančných prostriedkov. Ekonomické riziko predstavovalo nepredvídateľný výdavok (za nákup a prevádzku haly)v rozmedzí 60 tisíc Eur za staršiu halu, 120 tisíc Eur za novú halu a to i napriek tomu, že by sa kúpila ešte lacnejšia nafukovacia hala. Bezpečnostní experti nás navyše upozornili na riziká (požiarna ochrana a bezpečnosť, hygiena-zázemie haly pre deti sociálne zariadenia, šatne) pri používaní nafukovacej haly pre zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre väčšie kolektívy.

      Na základe týchto skutočností boli všetky podklady zaslané finančnej komisií aby schválila/neschválila zvýšené náklady na obstaranie haly. Finančná komisia Uznesením U83 odporúčala poslancom obecného zastupiteľstva financovanie realizácie prekrytia nafukovacej haly na základe predloženého návrhu neschváliť, a to z dôvodov časových, finančných a technických možností.

       

      Po zvážení nových informácií sme po porade s odborníkmi vyhodnotili budovanie dočasného prekrytia multifunkčného ihriska nafukovacou halou ako neefektívne, nehospodárne a rizikové pre využívanie haly na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. 

      Po dôkladnom zvážení priorít odporúčame finančné prostriedky určené na nafukovaciu halu presunúť na splnenie nášho hlavného  cieľa - dostavbu školy a výstavbu plnohodnotnej telocvične na Javorovej aleji.

       

      Pokúsme sa sústrediť sily a energiu na dosiahnutie tejto hlavnej a spoločnej priority.

       

      Chápeme sklamanie všetkých, ktorí sa v dobrom úmysle nadchli pre projekt nafukovacej haly. Sami sa medzi nich radíme. Niekedy je však potrebné nadšenie a z neho prameniace emócie podriadiť racionálnej úvahe, poslúchnuť vecné argumenty odborníkov a vyhnúť sa riziku a ekonomickému a bezpečnostnému dobrodružstvu.

       

      Silvia Hikkerová, v.r.                                                                                     Vladimíra Vydrová, v.r. 

      riaditeľka ZŠ Javorová alej                                                                         starostka Obce Chorvátsky Grob

     • Brejkomat zostáva

     • Počas triednych aktívov 12.11.2019 ste mali možnosť vyjadriť sa k téme brejkomatu. Návrh na jeho odstránenie bol motivovaný znížením množstva odpadu, ktorý zbytočne vzniká.

      Z celkového počtu 154 rodičov bolo

      60 za to, aby sa brejkomat na našej škole zrušil,

      92 rodičov bolo za to aby sa ponechal a 

      2 sa hlasovania zdržali.

       

      Ako sa hlasovalo v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v galérii. Výsledok znamená ponechanie brejkomatu v škole.

      Túto aktivitu berieme ako otvorenie diskusie na tému ochrany životného prostredia. Preto Vás prosíme, všímajte si koľko zbytočného odpadu tvoríme a zaujímajte sa o to čo sa s ním deje – kde končí.

      Jednorazové obaly sú odpadom, ktorý sa hromadí v košoch, na skládkach, ale aj v prírode. Na našej škole chceme deti viesť k tomu, aby vytvárali menej odpadu a chránili životné prostredie. Veríme, že tak postupne klesne potreba mať brejkomat v škole.

    • Zisťujeme záujem o zápis prvákov
     • Zisťujeme záujem o zápis prvákov

     • Do nového školského roka zostáva ešte dostatok času, ale už teraz by sme chceli zistiť predbežný záujem o našu školu.

      Dotazník: http://bit.ly/ZSjavorka-prvaci2020 

      Umožní nám to naplánovať si zápisy prvákov, kapacitné možnosti školy a zistiť záujem o anglický program CLIL. Budeme radi, ak vyplníte dotazník o predbežnom záujme. Výsledky slúžia iba ako štatistika pre potreby ZŠ Javorová alej, zriadovateľa, prípadne ako podklad pre obecné zastupiteľstvo.

      V rámci dotazníka máte možnosť uviesť aj svoju emailovú adresu. Tých rodičov, ktorí sa rozhodnú email poskytnúť budeme priebežne informovať o termínoch zápisu, prihláške, podmienkach. Informácie samozrejme zverejníme aj na webovej stránke.

    • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?
     • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?

     • Dnes je na našej škole deťom k dispozícii brejkomat. Ponúka im výrobky balené v jednorazových obaloch a v malých objemoch. Obaly sú zdrojom veľkého množstva odpadu,ktorý sa hromadí nielen v košoch, ale aj v prírode v okolí našej školy. Zrejme netreba spomínať, že aktuálnym problémom životného prostredia je práve hromadiaci sa odpad.

      Naša škola sa snaží viesť deti k ochrane životného prostredia a k minimalizovaniu našich dopadov naň. Práve produkcia čo najnižšieho množstva odpadov je pre deti veľmi hmatateľná cesta a deti vedia aktívne ovplyvniť svoj dopad na prírodu.

       

      Z tohoto dôvodu by sme radi brejkomat zrušili.

       

      Váš názor nás zaujíma a preto Vás prosíme aby ste sa vyjadrili.

      Hlasovanie prebehne počas triednych aktívov 12.11.2019.

    • Voľby rodičov do Rady školy
     • Voľby rodičov do Rady školy

      • Prihlásiť sa môžete do 11.11.2019  do 13:30 hod.
      • Link na prihlášku za člena Rady školy - https://forms.gle/cwxWN3SbRYri6Yaq5
      • Za rodičov budú v Rade školy zvolení 4 zástupcovia na 4 ročné funkčné obdobie.
      • Voľby budú počas triednych aktívov 12.11.2019 o 17:00 hod.

      Voľby do novej Rady školy, ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 90025

      dňa 12. 11. 2019 t.j utorok (triedny aktív)o 17:00 hod sa v priestoroch

      školy uskutočnia voľby do novej Rady školy

      Prosíme Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru do Rady školy. Ak sa rozhodnete kandidovať, prihláste sa  prosím do 11.11.2019 do 13:30 hod. vedeniu školy osobne, alebo elektronickou formou.

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                           Vedenie ZŠ, Javorová alej 1

       

       

    • Máte problém s Edupage?
     • Máte problém s Edupage?

     • U niektorých rodičov stále pretrvávajú problémy s mobilnou aplikáciou Edupage. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho rodičovského konta alebo máte iný problém, informujte prosím emailom administrátora. 

      krizek@eskaver.sk

      email by mal obsahovať: 

      • meno a priezvisko dieťaťa
      • triedu
      • info o súrodencoch, ak chodia na ZŠ Javorová alej

      Problémy sú najčastejšie spôsobené zlou emailovou adresou rodiča (preklep v systéme).

    • Brigáda na Javorke
     • Brigáda na Javorke

     • Ďakujeme rodičom a OZ Javoráčik za skvelú brigádu, pri ktorej nám a deťom skrášlili areál školy. Vyše 40 rodičov a detí prišlo 28.9.2019 do areálu školy na Javorke. Pribudli ďalšie dva stojany na bicykle, takže deti môžu pohodlne zaparkovať ďalších desať bicyklov. 

      Plochy okolo zadného škôlkárskeho ihriska rodičia skultivovali a zasiali trávu, zasadili stromy, ktoré minulú jeseň nemali miesto. Dokončili sa a vyčistili vyvýšené záhony pre školu a škôlku a zasadili do nich jahody. 

      Počas brigády sa zasadili jedlé kríky a pár ovocných stromov, cibuľoviny a kvietky ku vchodu do areálu a celkovo sa skrášlilo viacero zelených plôch. Podarilo sa zmontovať kompostér a majstrovské dielo oteckov - pieskovisko pre škôlkárov pri zadnom ihrisku. Zjedlo sa 13 píz a vypilo 5 litrov čaju.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme obecnému úradu, že sme mohli využiť bager, ušetril nám kopu práce a času. 

    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.