• Oznam pre rodičov

     • Podľa rozhodnutia vedenia obce Vám oznamujeme uzavretie základnej školy od pondelka 9.3.2020 až do odvolania.

      Oznam budeme priebežne aktualizovať.

       

      Vedenie školy.

     • Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

     • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob na školský rok 2020/2021   sa uskutoční

      v dňoch 3. apríla 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 4. apríla 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

      Rezervácia času zápisu

       

       

      Podmienky a forma zápisu:
       Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

      • Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia vek 6 rokov.
      •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
      •  Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.
      • Do našej školy budú prijaté len deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe
      • na zápis treba prísť s dieťaťom
      • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
      • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu do 20.3.2020

       

      K zápisu treba priniesť:

       

      • občiansky preukaz zákonného zástupcu
      • rodný list dieťaťa
      • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
      • prihlášku k zápisu  pilotne testujeme v elektronickej forme –  riadne vyplnenú prihlášku odošlite elektronicky a vo vytlačenej forme ( podpísanú oboma rodičmi)  ju prineste na zápis
      • Dátum a čas zápisu si rezervujte TU

       

    • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21
     • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21

     • Vážení rodičia,

       

      S radosťou Vám oznamujeme spustenie elektronickej prihlášky na našu školu, ktorá Vám i nám zjednoduší administratívu. :-)

      Vyplnenú a vytlačenú prihlášku prosím prineste so sebou na zápis, ktorý sa uskutoční 3. a 4. apríla 2020.

      Bližšie a aktuálne info nájdete vždy na našej webovej stránke a Facebooku.

       

      Vaša Javorka

    • Január na Javorke
     • Január na Javorke

     • Prehľad udalostí, ktoré Javorka zažila v januári.

      Všetkovedko

       

      Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ. Súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Do 11. ročníka súťaže Všetkovedko sa zapojilo rekordných 21 636 detí. Pozrite si výsledky žiakov, ktorí obstáli najlepšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

       

      2. ročník

      Bálintová              - 128B/28. miesto

      Orlovská              - 126B/30. miesto

      Jenčopaľová              - 112B/44. miesto

      Andraščíková              - 112B/44. miesto

       

      3. ročník

      Illý                            - 168B/31. miesto

      Bačová              - 166B/33. miesto

      Kohútová              - 155B/44. miesto

       

      4. ročník

      Mošať                            - 175B/21. miesto

      Hanusková              - 147B/49. miesto

      Korduliak              - 140B/56. miesto

      Furková              - 140B/56. miesto

      Romanová              - 140B/56. miesto

      Výstup na Čmeľok

       

      V poradí štvrtý a tohtoročný prvý výlet Turistického krúžku bol zameraný na výstup na Čmeľok. Vrch Čmeľok patrí k najvyšším vrchom (nie je však najvyšší) Malých Karpát. Vypína sa nad obcou Pernek a  horským priechodom Pezinská Baba. Jeho nadmorská výška je 709 m n. m. Na vrchole Čmeľka sa nachádza starý vojenský vysielač, o kúsok nižšie i radar. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovým dôvodom sa nám nepodarilo dosiahnuť tento vrchol a skončili sme pod ním na Pezinskej Babe, kde sme si užili trošku snehu. Bol to opäť zaujímavý deň strávený v prírode.

      Prednáška o búrkach

       

      Severe Weather Slovakia o.z. k nám zavítali so zaujímavou prednáškou o búrkach. Poskytujú vždy aktuálne informácie o pohybe búrok na Slovensku, fotky bleskov, búrok a iné zaujímavé poznatky ohľadom búrok a počasia. Žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé, ďakujeme.

      Detská policajná akadémia

       

      V základnej škole preventistka ORPZ Senec realizovala pre žiakov viacero prednášok na tému Dopravná výchova. Pri besede bol použitý aj simulátor opitosti, ľahko použiteľná interaktívna pomôcka demonštrujúca nebezpečenstvo vplyvu alkoholu. Simulátor opitosti na prvý pohľad vyzerá ako klasické lyžiarske okuliare. Okuliare simulujúce opitosť však majú špeciálne šošovky, ktoré simulujú vplyv alkoholu za klasických svetelných podmienok, počas dňa a stav opitosti cca 1,50 promile alkoholu. Žiaci si mohli s použitím okuliarov opitosti vyskúšať účinok alkoholu na ľudský organizmus a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie organizmu po jeho použití.

       

      Žiaci piateho a šiesteho ročníka boli zapojení do projektu Detská policajná akadémia, ktorý je zameraný na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiadúcich spoločenských aktivít detí. Hlavnou úlohou projektu je prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich témach:

       

      1. Zoznámte sa s našou políciou

      2. Bezpečne na internete

      3. Každý je iný

      4. Na ceste nie si sám!

      5. Stop násiliu!

      Výtvarná súťaž

       

      Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže v kreslení mytologických postáv. Tieto najkrajšie práce nás budu reprezentovať. Veríme že uspejú čo najlepšie. Držíme palce.

    • Upozornenie
     • Upozornenie

     • Riaditeľstvo školy prosí všetkých rodičov a žiakov, aby dbali na väčšiu opatrnosť pri ceste do školy a používali iba označené chodníky, cesty, priechody a nevchádzali na cestu z porastov okolo cesty. Zároveň je nebezpečné vchádzať do areálu školy na bicykli, kolobežke a skateboarde.

      Za porozumenie ďakujeme. Vedenie školy.

    • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021
     • Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

     • Zápis do 1. ročníka 2020/2021 na ZŠ Javorová alej bude 3. a 4. apríla 2020. Z kapacitných dôvodov NEBUDEME PRIJÍMAŤ deti mimo školského obvodu, teda deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Chorvátsky Grob.

      Naše kapacity nám umožňujú otvoriť iba 3 prvácke triedy. Podľa predbežného záujmu rodičov zrejme 2 z nich budú s vyučovaním anglického jazyka metódou CLIL a 1 trieda bude so štandardnou výučbou.

      Podrobné informácie týkajúce sa zápisu zverejníme čoskoro. Rodičom, ktorí nám v dotazníku zadali svoju emailovú adresu zašleme email s informáciami.

      https://skolajavorka.edupage.org/a/zapis-do-1-rocnika

    • Testovanie piatakov T5
     • Testovanie piatakov T5

     • Javorka sa právom môže pochváliť žiakmi, ktorí dosiahli nadpriemerný výsledok v celoslovenskom testovaní T5 piatakov z predmetov Slovenský jazyk a Matematika. V mene školy ďakujeme učiteľom a rodičom za to, že žiakom/deťom odovzdávajú všetko čo je v ich silách. Preto veríme, že spoločným pôsobením budú naši žiaci napredovať a hrdo reprezentovať meno našej školy.

      Výsledky testovania T5:

      Priemerná úspešnosť Slovenská republika: MAT - 63,4 %, SJL - 64,8 %

      Priemerná úspešnosť ZŠ, Javorová alej 1:  MAT - 77,3 %, SJL - 76,1 %

    • Prehľad akcií za rok 2019
     • Prehľad akcií za rok 2019

     • Naša škola je aktívna a zúčastňuje sa rôznych akcií a nie len zúčastňuje, ale aj sama organizuje. Pozrite si stručný prehľad toho, čo sa na našej škole dialo v roku 2019.

       

      Účelové cvičenie

      Dňa 13.09.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na všestranný rozvoj žiakov. Miestom konania bola Národná prírodná rezervácia ŠÚR. Pri pohybe a pobyte v prírode dodržiavali zásady správneho a bezpečného správania, sledovali značenie náučného chodníka a náučné tabule. Získavali nové vedomosti o zvieratách, ktoré v NPR Šúr žijú, rozoznávali rastliny, stromy a plody, zbierali prírodný materiál. Taktiež si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci a veci s tým súvisiacimi. Všetci prítomní žiaci zvládli didaktické a účelové cvičenie v prírode veľmi dobre a s radosťou . Tešia sa na ďalšie vychádzky a hry v našej krásnej prírode.

       

      EKOTOPFILM

      EKOTOPFILM JE SVOJOU 46. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášať najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Dňa 11.11.2019 sa zúčastnili tejto skvelej a poučnej akcie aj žiaci 1.A, 1.B z našej školy. Pozreli si krátke animované rozprávky s témou globálneho znečisťovania prírody. Po prezentácii nasledovala diskusia.

      Všetkovedko

      Dňa 28.11.2019 sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ Všetkovedko.

      Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov z našej školy

      Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť. 

      iBOBOR

      Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže IBobor 2019/2020.

      Zúčastnili sa žiaci 3. až 6.ročníka,ktorí boli rozdelení do kategórii Drobci,Bobríci a Benjamíni /88 žiakov/.

      Na 1. mieste sa umiestnili  10 žiaci s hodnotením 100 percentil .

      Drobci 3.roč. - 5 žiakov,Bobríci 4.,5.roč. - 4 žiaci,Benjamíni 6.roč.- 1 žiak.

      Na fotografii sú naši najúspešnejší.

      Farebný svet

      Dňa 12.12.2019 sa v 3., 4. a 5. ročníku uskutočnili v spolupráci s vyučujúcimi a študentmi Studia Academica  Slovaca WORKSHOPY pod  názvom ,,Farebný svet,,. Žiaci našej školy si mohli porovnať skúsenosti a poznatky o cudzích kultúrach na základe bezprostredného kontaktu so študentmi iných krajín a kultúr. Študenti si u nás overili svoje jazykové znalosti a pripravili pre našich žiakov milé aktivity. Všetci účastníci si odniesli so stretnutia milé spomienky .Zaujímavé momenty nájdete na našich fotkách. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.

      Za spoluprácu ďakujeme p. Mošaťovej a p. Bernátovej

      Rozprávkové čítanie

      Dňa 16.12.2019 našu školu navštívili dvaja herci Dominika Kavaschová a Roman Poláčik a priniesli so sebou dobrú náladu a pekné texty. Čítali deťom rozprávky a tešili ich svojou prítomnosťou. Ďakujeme.

      Frozen

      Dňa 16.12.2019 sa v Kostole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo vystúpenie Frozen. Nádherné vystúpenie v podaní nádherných herečiek vyčarovalo úsmevy na tvárach detí, ale aj dospelých. Ďakujeme.

      Spoznávame okolie

      Aj takto by sme mohli nazvať Turistický krúžok, ktorý začal písať svoj príbeh práve na Javorke. Pod vedením Mgr. Václava Múdreho deti spoznávaju svoje okolie a zlepšujú svoju kondíciu. Zatiaľ sme stihli tri výlety a verím, že do budúcna to bude pokračovať minimálne týmto tempom.

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce

      k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

       

      Vedenie obce aj vedenie ZŠ Javorová alej sa už dlhšie intenzívne zaoberali potrebou dostavby a zlepšenia infraštruktúry školy. Konzultujeme všetky návrhy a tipy s odborníkmi z oblasti stavebníctva, ekonomiky aj logistiky. Prekrytie multifunkčného ihriska sme zvažovali ako vhodné a lacné dočasné riešenie na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. Podporili sme návrh a iniciatívu pani poslankyne Bálintovej a začali sme aktívne pracovať na jeho  realizácii. Napriek zložitej finančnej situácii by obec projekt v rozsahu do 20-30 tisíc EUR vedela finančne ustáť aj za aktívnej spolupráce OZ Javoráčik a ním zabezpečeného spolufinancovania cez participatívny rozpočet, či crowdfundigové financovanie.

       

      Obec dala preto vypracovať projekt prípojky plynu, ktorý bol konzultovaný a upravovaný podľa požiadaviek dodávateľa plynu, ktorý zmenil miesto napojenia, čím predĺžil trasu vedenia plynu v dĺžke 80m, pripravili sme prívod elektriny, s projektantom a statikom sme  riešili projekt haly a jej kotvenia.   Nakoľko priestor okolo Multifunkčného ihriska je otvorený – nezastavaný, boli sme upozornení, že je potrebné zohľadniť pri riešení kotvenia aj riziko veľkého náporu vetra a fakt, že ihrisko je postavené na násype. Po zohľadnení týchto skutočností, bolo statikom navrhnuté kotvenie pomocou zemných skrutiek v počte 36ks, ktoré by boli vrtnou súpravou navŕtané do hĺbky 4m .  Tieto závažné skutočnosti celý projekt predražili a na jeho uskutočnenie by bolo treba oveľa viac finančných prostriedkov. Ekonomické riziko predstavovalo nepredvídateľný výdavok (za nákup a prevádzku haly)v rozmedzí 60 tisíc Eur za staršiu halu, 120 tisíc Eur za novú halu a to i napriek tomu, že by sa kúpila ešte lacnejšia nafukovacia hala. Bezpečnostní experti nás navyše upozornili na riziká (požiarna ochrana a bezpečnosť, hygiena-zázemie haly pre deti sociálne zariadenia, šatne) pri používaní nafukovacej haly pre zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre väčšie kolektívy.

      Na základe týchto skutočností boli všetky podklady zaslané finančnej komisií aby schválila/neschválila zvýšené náklady na obstaranie haly. Finančná komisia Uznesením U83 odporúčala poslancom obecného zastupiteľstva financovanie realizácie prekrytia nafukovacej haly na základe predloženého návrhu neschváliť, a to z dôvodov časových, finančných a technických možností.

       

      Po zvážení nových informácií sme po porade s odborníkmi vyhodnotili budovanie dočasného prekrytia multifunkčného ihriska nafukovacou halou ako neefektívne, nehospodárne a rizikové pre využívanie haly na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. 

      Po dôkladnom zvážení priorít odporúčame finančné prostriedky určené na nafukovaciu halu presunúť na splnenie nášho hlavného  cieľa - dostavbu školy a výstavbu plnohodnotnej telocvične na Javorovej aleji.

       

      Pokúsme sa sústrediť sily a energiu na dosiahnutie tejto hlavnej a spoločnej priority.

       

      Chápeme sklamanie všetkých, ktorí sa v dobrom úmysle nadchli pre projekt nafukovacej haly. Sami sa medzi nich radíme. Niekedy je však potrebné nadšenie a z neho prameniace emócie podriadiť racionálnej úvahe, poslúchnuť vecné argumenty odborníkov a vyhnúť sa riziku a ekonomickému a bezpečnostnému dobrodružstvu.

       

      Silvia Hikkerová, v.r.                                                                                     Vladimíra Vydrová, v.r. 

      riaditeľka ZŠ Javorová alej                                                                         starostka Obce Chorvátsky Grob

     • Brejkomat zostáva

     • Počas triednych aktívov 12.11.2019 ste mali možnosť vyjadriť sa k téme brejkomatu. Návrh na jeho odstránenie bol motivovaný znížením množstva odpadu, ktorý zbytočne vzniká.

      Z celkového počtu 154 rodičov bolo

      60 za to, aby sa brejkomat na našej škole zrušil,

      92 rodičov bolo za to aby sa ponechal a 

      2 sa hlasovania zdržali.

       

      Ako sa hlasovalo v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v galérii. Výsledok znamená ponechanie brejkomatu v škole.

      Túto aktivitu berieme ako otvorenie diskusie na tému ochrany životného prostredia. Preto Vás prosíme, všímajte si koľko zbytočného odpadu tvoríme a zaujímajte sa o to čo sa s ním deje – kde končí.

      Jednorazové obaly sú odpadom, ktorý sa hromadí v košoch, na skládkach, ale aj v prírode. Na našej škole chceme deti viesť k tomu, aby vytvárali menej odpadu a chránili životné prostredie. Veríme, že tak postupne klesne potreba mať brejkomat v škole.

    • Zisťujeme záujem o zápis prvákov
     • Zisťujeme záujem o zápis prvákov

     • Do nového školského roka zostáva ešte dostatok času, ale už teraz by sme chceli zistiť predbežný záujem o našu školu.

      Dotazník: http://bit.ly/ZSjavorka-prvaci2020 

      Umožní nám to naplánovať si zápisy prvákov, kapacitné možnosti školy a zistiť záujem o anglický program CLIL. Budeme radi, ak vyplníte dotazník o predbežnom záujme. Výsledky slúžia iba ako štatistika pre potreby ZŠ Javorová alej, zriadovateľa, prípadne ako podklad pre obecné zastupiteľstvo.

      V rámci dotazníka máte možnosť uviesť aj svoju emailovú adresu. Tých rodičov, ktorí sa rozhodnú email poskytnúť budeme priebežne informovať o termínoch zápisu, prihláške, podmienkach. Informácie samozrejme zverejníme aj na webovej stránke.

    • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?
     • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?

     • Dnes je na našej škole deťom k dispozícii brejkomat. Ponúka im výrobky balené v jednorazových obaloch a v malých objemoch. Obaly sú zdrojom veľkého množstva odpadu,ktorý sa hromadí nielen v košoch, ale aj v prírode v okolí našej školy. Zrejme netreba spomínať, že aktuálnym problémom životného prostredia je práve hromadiaci sa odpad.

      Naša škola sa snaží viesť deti k ochrane životného prostredia a k minimalizovaniu našich dopadov naň. Práve produkcia čo najnižšieho množstva odpadov je pre deti veľmi hmatateľná cesta a deti vedia aktívne ovplyvniť svoj dopad na prírodu.

       

      Z tohoto dôvodu by sme radi brejkomat zrušili.

       

      Váš názor nás zaujíma a preto Vás prosíme aby ste sa vyjadrili.

      Hlasovanie prebehne počas triednych aktívov 12.11.2019.

    • Voľby rodičov do Rady školy
     • Voľby rodičov do Rady školy

      • Prihlásiť sa môžete do 11.11.2019  do 13:30 hod.
      • Link na prihlášku za člena Rady školy - https://forms.gle/cwxWN3SbRYri6Yaq5
      • Za rodičov budú v Rade školy zvolení 4 zástupcovia na 4 ročné funkčné obdobie.
      • Voľby budú počas triednych aktívov 12.11.2019 o 17:00 hod.

      Voľby do novej Rady školy, ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 90025

      dňa 12. 11. 2019 t.j utorok (triedny aktív)o 17:00 hod sa v priestoroch

      školy uskutočnia voľby do novej Rady školy

      Prosíme Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru do Rady školy. Ak sa rozhodnete kandidovať, prihláste sa  prosím do 11.11.2019 do 13:30 hod. vedeniu školy osobne, alebo elektronickou formou.

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                           Vedenie ZŠ, Javorová alej 1

       

       

    • Máte problém s Edupage?
     • Máte problém s Edupage?

     • U niektorých rodičov stále pretrvávajú problémy s mobilnou aplikáciou Edupage. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho rodičovského konta alebo máte iný problém, informujte prosím emailom administrátora. 

      krizek@eskaver.sk

      email by mal obsahovať: 

      • meno a priezvisko dieťaťa
      • triedu
      • info o súrodencoch, ak chodia na ZŠ Javorová alej

      Problémy sú najčastejšie spôsobené zlou emailovou adresou rodiča (preklep v systéme).