• Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021

    • 27. 2. 2020
    • Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob na školský rok 2020/2021   sa uskutoční

     v dňoch 3. apríla 2020 v čase od 15.00 do 18.00 hod. a 4. apríla 2020 od 9.00 do 15.00 hod.

     Rezervácia času zápisu

      

      

     Podmienky a forma zápisu:
      Podmienky zápisu upravuje § 19 a 20 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.

     • Na zápis sa dostavia deti, ktoré k 31.8.2019 dovŕšia vek 6 rokov.
     •  Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok a to vždy na základe žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa alebo s jeho informovaným súhlasom. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Takto rozhodnúť môže riaditeľ školy aj na návrh materskej školy, ak ju dieťa navštevuje, a na základe odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu.
     •  Ďalšie podrobnosti o zápise žiakov do 1. ročníka ZŠ ustanovuje § 10 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008.
     • Do našej školy budú prijaté len deti s trvalým pobytom v Chorvátskom Grobe
     • na zápis treba prísť s dieťaťom
     • prísť by mali obaja zákonní zástupcovia, v prípade, že to nie je možné, musí rodič, ktorý sa nezúčastní splnomocniť druhého rodiča (tlačivo nižšie) a priniesť tlačivo so sebou na zápis.
     • v prípade, že nie je možné dostaviť sa na zápis v danom termíne, treba požiadať školu o termín náhradného zápisu do 20.3.2020

      

     K zápisu treba priniesť:

      

     • občiansky preukaz zákonného zástupcu
     • rodný list dieťaťa
     • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
     • prihlášku k zápisu  pilotne testujeme v elektronickej forme –  riadne vyplnenú prihlášku odošlite elektronicky a vo vytlačenej forme ( podpísanú oboma rodičmi)  ju prineste na zápis
     • Dátum a čas zápisu si rezervujte TU

      

   • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21
    • Elektronická prihláška do 1. ročníka 2020/21

    • 27. 2. 2020
    • Vážení rodičia,

      

     S radosťou Vám oznamujeme spustenie elektronickej prihlášky na našu školu, ktorá Vám i nám zjednoduší administratívu. :-)

     Vyplnenú a vytlačenú prihlášku prosím prineste so sebou na zápis, ktorý sa uskutoční 3. a 4. apríla 2020.

     Bližšie a aktuálne info nájdete vždy na našej webovej stránke a Facebooku.

      

     Vaša Javorka

   • Január na Javorke
    • Január na Javorke

    • 11. 2. 2020
    • Prehľad udalostí, ktoré Javorka zažila v januári.

     Všetkovedko

      

     Všetkovedko je celoslovenská vedomostná súťaž pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ. Súťaž prepája všetky oblasti, s ktorými sa žiaci doteraz stretli: vlastivedu, prírodovedu, slovenský jazyk a literatúru, matematiku, anglický jazyk, informatickú, dopravnú, hudobnú a výtvarnú výchovu. Do 11. ročníka súťaže Všetkovedko sa zapojilo rekordných 21 636 detí. Pozrite si výsledky žiakov, ktorí obstáli najlepšie. Ďakujeme všetkým zúčastneným za reprezentáciu školy.

      

     2. ročník

     Bálintová              - 128B/28. miesto

     Orlovská              - 126B/30. miesto

     Jenčopaľová              - 112B/44. miesto

     Andraščíková              - 112B/44. miesto

      

     3. ročník

     Illý                            - 168B/31. miesto

     Bačová              - 166B/33. miesto

     Kohútová              - 155B/44. miesto

      

     4. ročník

     Mošať                            - 175B/21. miesto

     Hanusková              - 147B/49. miesto

     Korduliak              - 140B/56. miesto

     Furková              - 140B/56. miesto

     Romanová              - 140B/56. miesto

     Výstup na Čmeľok

      

     V poradí štvrtý a tohtoročný prvý výlet Turistického krúžku bol zameraný na výstup na Čmeľok. Vrch Čmeľok patrí k najvyšším vrchom (nie je však najvyšší) Malých Karpát. Vypína sa nad obcou Pernek a  horským priechodom Pezinská Baba. Jeho nadmorská výška je 709 m n. m. Na vrchole Čmeľka sa nachádza starý vojenský vysielač, o kúsok nižšie i radar. Vzhľadom k poveternostným podmienkam a časovým dôvodom sa nám nepodarilo dosiahnuť tento vrchol a skončili sme pod ním na Pezinskej Babe, kde sme si užili trošku snehu. Bol to opäť zaujímavý deň strávený v prírode.

     Prednáška o búrkach

      

     Severe Weather Slovakia o.z. k nám zavítali so zaujímavou prednáškou o búrkach. Poskytujú vždy aktuálne informácie o pohybe búrok na Slovensku, fotky bleskov, búrok a iné zaujímavé poznatky ohľadom búrok a počasia. Žiaci sa dozvedeli všeličo zaujímavé, ďakujeme.

     Detská policajná akadémia

      

     V základnej škole preventistka ORPZ Senec realizovala pre žiakov viacero prednášok na tému Dopravná výchova. Pri besede bol použitý aj simulátor opitosti, ľahko použiteľná interaktívna pomôcka demonštrujúca nebezpečenstvo vplyvu alkoholu. Simulátor opitosti na prvý pohľad vyzerá ako klasické lyžiarske okuliare. Okuliare simulujúce opitosť však majú špeciálne šošovky, ktoré simulujú vplyv alkoholu za klasických svetelných podmienok, počas dňa a stav opitosti cca 1,50 promile alkoholu. Žiaci si mohli s použitím okuliarov opitosti vyskúšať účinok alkoholu na ľudský organizmus a uvedomiť si jeho vplyv na reakcie organizmu po jeho použití.

      

     Žiaci piateho a šiesteho ročníka boli zapojení do projektu Detská policajná akadémia, ktorý je zameraný na predchádzanie sociálno-patologických javov a nežiadúcich spoločenských aktivít detí. Hlavnou úlohou projektu je prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti. Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich témach:

      

     1. Zoznámte sa s našou políciou

     2. Bezpečne na internete

     3. Každý je iný

     4. Na ceste nie si sám!

     5. Stop násiliu!

     Výtvarná súťaž

      

     Žiaci 4. ročníka sa zapojili do výtvarnej súťaže v kreslení mytologických postáv. Tieto najkrajšie práce nás budu reprezentovať. Veríme že uspejú čo najlepšie. Držíme palce.