• Testovanie piatakov T5
    • Testovanie piatakov T5

    • 28. 12. 2019
    • Javorka sa právom môže pochváliť žiakmi, ktorí dosiahli nadpriemerný výsledok v celoslovenskom testovaní T5 piatakov z predmetov Slovenský jazyk a Matematika. V mene školy ďakujeme učiteľom a rodičom za to, že žiakom/deťom odovzdávajú všetko čo je v ich silách. Preto veríme, že spoločným pôsobením budú naši žiaci napredovať a hrdo reprezentovať meno našej školy.

     Výsledky testovania T5:

     Priemerná úspešnosť Slovenská republika: MAT - 63,4 %, SJL - 64,8 %

     Priemerná úspešnosť ZŠ, Javorová alej 1:  MAT - 77,3 %, SJL - 76,1 %

   • Prehľad akcií za rok 2019
    • Prehľad akcií za rok 2019

    • 23. 12. 2019
    • Naša škola je aktívna a zúčastňuje sa rôznych akcií a nie len zúčastňuje, ale aj sama organizuje. Pozrite si stručný prehľad toho, čo sa na našej škole dialo v roku 2019.

      

     Účelové cvičenie

     Dňa 13.09.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na všestranný rozvoj žiakov. Miestom konania bola Národná prírodná rezervácia ŠÚR. Pri pohybe a pobyte v prírode dodržiavali zásady správneho a bezpečného správania, sledovali značenie náučného chodníka a náučné tabule. Získavali nové vedomosti o zvieratách, ktoré v NPR Šúr žijú, rozoznávali rastliny, stromy a plody, zbierali prírodný materiál. Taktiež si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci a veci s tým súvisiacimi. Všetci prítomní žiaci zvládli didaktické a účelové cvičenie v prírode veľmi dobre a s radosťou . Tešia sa na ďalšie vychádzky a hry v našej krásnej prírode.

      

     EKOTOPFILM

     EKOTOPFILM JE SVOJOU 46. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE

     Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášať najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

     Dňa 11.11.2019 sa zúčastnili tejto skvelej a poučnej akcie aj žiaci 1.A, 1.B z našej školy. Pozreli si krátke animované rozprávky s témou globálneho znečisťovania prírody. Po prezentácii nasledovala diskusia.

     Všetkovedko

     Dňa 28.11.2019 sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ Všetkovedko.

     Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov z našej školy

     Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť. 

     iBOBOR

     Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže IBobor 2019/2020.

     Zúčastnili sa žiaci 3. až 6.ročníka,ktorí boli rozdelení do kategórii Drobci,Bobríci a Benjamíni /88 žiakov/.

     Na 1. mieste sa umiestnili  10 žiaci s hodnotením 100 percentil .

     Drobci 3.roč. - 5 žiakov,Bobríci 4.,5.roč. - 4 žiaci,Benjamíni 6.roč.- 1 žiak.

     Na fotografii sú naši najúspešnejší.

     Farebný svet

     Dňa 12.12.2019 sa v 3., 4. a 5. ročníku uskutočnili v spolupráci s vyučujúcimi a študentmi Studia Academica  Slovaca WORKSHOPY pod  názvom ,,Farebný svet,,. Žiaci našej školy si mohli porovnať skúsenosti a poznatky o cudzích kultúrach na základe bezprostredného kontaktu so študentmi iných krajín a kultúr. Študenti si u nás overili svoje jazykové znalosti a pripravili pre našich žiakov milé aktivity. Všetci účastníci si odniesli so stretnutia milé spomienky .Zaujímavé momenty nájdete na našich fotkách. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.

     Za spoluprácu ďakujeme p. Mošaťovej a p. Bernátovej

     Rozprávkové čítanie

     Dňa 16.12.2019 našu školu navštívili dvaja herci Dominika Kavaschová a Roman Poláčik a priniesli so sebou dobrú náladu a pekné texty. Čítali deťom rozprávky a tešili ich svojou prítomnosťou. Ďakujeme.

     Frozen

     Dňa 16.12.2019 sa v Kostole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo vystúpenie Frozen. Nádherné vystúpenie v podaní nádherných herečiek vyčarovalo úsmevy na tvárach detí, ale aj dospelých. Ďakujeme.

     Spoznávame okolie

     Aj takto by sme mohli nazvať Turistický krúžok, ktorý začal písať svoj príbeh práve na Javorke. Pod vedením Mgr. Václava Múdreho deti spoznávaju svoje okolie a zlepšujú svoju kondíciu. Zatiaľ sme stihli tri výlety a verím, že do budúcna to bude pokračovať minimálne týmto tempom.

    • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

    • 5. 12. 2019
    • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce

     k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

      

     Vedenie obce aj vedenie ZŠ Javorová alej sa už dlhšie intenzívne zaoberali potrebou dostavby a zlepšenia infraštruktúry školy. Konzultujeme všetky návrhy a tipy s odborníkmi z oblasti stavebníctva, ekonomiky aj logistiky. Prekrytie multifunkčného ihriska sme zvažovali ako vhodné a lacné dočasné riešenie na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. Podporili sme návrh a iniciatívu pani poslankyne Bálintovej a začali sme aktívne pracovať na jeho  realizácii. Napriek zložitej finančnej situácii by obec projekt v rozsahu do 20-30 tisíc EUR vedela finančne ustáť aj za aktívnej spolupráce OZ Javoráčik a ním zabezpečeného spolufinancovania cez participatívny rozpočet, či crowdfundigové financovanie.

      

     Obec dala preto vypracovať projekt prípojky plynu, ktorý bol konzultovaný a upravovaný podľa požiadaviek dodávateľa plynu, ktorý zmenil miesto napojenia, čím predĺžil trasu vedenia plynu v dĺžke 80m, pripravili sme prívod elektriny, s projektantom a statikom sme  riešili projekt haly a jej kotvenia.   Nakoľko priestor okolo Multifunkčného ihriska je otvorený – nezastavaný, boli sme upozornení, že je potrebné zohľadniť pri riešení kotvenia aj riziko veľkého náporu vetra a fakt, že ihrisko je postavené na násype. Po zohľadnení týchto skutočností, bolo statikom navrhnuté kotvenie pomocou zemných skrutiek v počte 36ks, ktoré by boli vrtnou súpravou navŕtané do hĺbky 4m .  Tieto závažné skutočnosti celý projekt predražili a na jeho uskutočnenie by bolo treba oveľa viac finančných prostriedkov. Ekonomické riziko predstavovalo nepredvídateľný výdavok (za nákup a prevádzku haly)v rozmedzí 60 tisíc Eur za staršiu halu, 120 tisíc Eur za novú halu a to i napriek tomu, že by sa kúpila ešte lacnejšia nafukovacia hala. Bezpečnostní experti nás navyše upozornili na riziká (požiarna ochrana a bezpečnosť, hygiena-zázemie haly pre deti sociálne zariadenia, šatne) pri používaní nafukovacej haly pre zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre väčšie kolektívy.

     Na základe týchto skutočností boli všetky podklady zaslané finančnej komisií aby schválila/neschválila zvýšené náklady na obstaranie haly. Finančná komisia Uznesením U83 odporúčala poslancom obecného zastupiteľstva financovanie realizácie prekrytia nafukovacej haly na základe predloženého návrhu neschváliť, a to z dôvodov časových, finančných a technických možností.

      

     Po zvážení nových informácií sme po porade s odborníkmi vyhodnotili budovanie dočasného prekrytia multifunkčného ihriska nafukovacou halou ako neefektívne, nehospodárne a rizikové pre využívanie haly na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. 

     Po dôkladnom zvážení priorít odporúčame finančné prostriedky určené na nafukovaciu halu presunúť na splnenie nášho hlavného  cieľa - dostavbu školy a výstavbu plnohodnotnej telocvične na Javorovej aleji.

      

     Pokúsme sa sústrediť sily a energiu na dosiahnutie tejto hlavnej a spoločnej priority.

      

     Chápeme sklamanie všetkých, ktorí sa v dobrom úmysle nadchli pre projekt nafukovacej haly. Sami sa medzi nich radíme. Niekedy je však potrebné nadšenie a z neho prameniace emócie podriadiť racionálnej úvahe, poslúchnuť vecné argumenty odborníkov a vyhnúť sa riziku a ekonomickému a bezpečnostnému dobrodružstvu.

      

     Silvia Hikkerová, v.r.                                                                                     Vladimíra Vydrová, v.r. 

     riaditeľka ZŠ Javorová alej                                                                         starostka Obce Chorvátsky Grob