• Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

      

      

     Základná škola, Javorová alej 1, Chorvátsky Grob pracuje
     v  Národnom projekte:
     „POMÁHAJÚCE  PROFESIE  V  EDUKÁCII  DETÍ  A  ŽIAKOV“

     Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (PoP)  významne podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (sociálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia).

     Cieľom národného projektu je:

     • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných  a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,
     • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
     • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.


     V období od 1.septembra  2020 do 31.augusta 2022 participuje Základná škola, Javorová alej 1, Chprvátsky Grob  v Národnom projekte s názvom Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov v rámci OP Ľudské zdroje. V projekte vytvorila a obsadila v dve pracovné pozície pedagogických asistentov jednu pracovnú pozíciu špeciálneho pedagóga polovičný úväzok školského psychológa.

     Cieľovou skupinou sú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, prioritne žiaci pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do aktivít v rámci projektu budú vhodne zapájaní i intaktní žiaci. Projekt je zameraný najmä na tri hlavné oblastivýchovno-vzdelávací proces, práca so žiakmi v mimo vyučovacích aktivitách a spolupráca s rodinou.

     Vo výchovno-vzdelávacom procese je prvoradá spolupráca s učiteľom v triede a pedagogickými zamestnancami školy, aby sa uľahčila adaptácia žiaka na nové prostredie, pri čom je často nevyhnutná pomoc s prekonávaním jazykových, sociálnych či kultúrnych bariér, k čomu napomáha aj organizovanie vyučovacích hodín pre zákonných zástupcov a veľmi dôležitou súčasťou procesu je aj pomoc pri príprave učebných pomôcok.

     Mimovyučovacie aktivity sú kľúčové v upevnení spolupráce a upevnení dôležitých vzťahov medzi žiakmi, zákonnými zástupcami a pedagogickými zamestnancami. Aktivity zahŕňajú preventívne a osvetové programy, voľnočasové aktivity (krúžky), návštevu historických a kultúrnych pamiatok, letná škola a iné.

     Spolupráca s rodinou je základným pilierom úspechu projektu, keďže rodina predstavuje neoddeliteľnú časť vzdelávania, pretože poznanie rodinného zázemia žiaka pomáha odhaliť skryté problémy v správaní sa a učení žiaka.

     Sme veľmi radi, že základná škola dostala možnosť zapojiť sa do národného projektu, ktorý podporí kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov školy. Je zároveň predpokladom a odrazovým mostíkom k ich úspešnejšej budúcnosti.