• Prehľad akcií za rok 2019
     • Prehľad akcií za rok 2019

     • Naša škola je aktívna a zúčastňuje sa rôznych akcií a nie len zúčastňuje, ale aj sama organizuje. Pozrite si stručný prehľad toho, čo sa na našej škole dialo v roku 2019.

       

      Účelové cvičenie

      Dňa 13.09.2019 sa uskutočnilo účelové cvičenie zamerané na všestranný rozvoj žiakov. Miestom konania bola Národná prírodná rezervácia ŠÚR. Pri pohybe a pobyte v prírode dodržiavali zásady správneho a bezpečného správania, sledovali značenie náučného chodníka a náučné tabule. Získavali nové vedomosti o zvieratách, ktoré v NPR Šúr žijú, rozoznávali rastliny, stromy a plody, zbierali prírodný materiál. Taktiež si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci a veci s tým súvisiacimi. Všetci prítomní žiaci zvládli didaktické a účelové cvičenie v prírode veľmi dobre a s radosťou . Tešia sa na ďalšie vychádzky a hry v našej krásnej prírode.

       

      EKOTOPFILM

      EKOTOPFILM JE SVOJOU 46. ROČNOU TRADÍCIOU NAJSTARŠÍM PODUJATÍM TOHTO DRUHU NA SVETE

      Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvoriť priestor k otvorenej diskusii o otázkach trvalo udržateľného rozvoja. Každoročne slovenskému divákovi prinášať najnovšie dokumentárne filmy z celého sveta z oblasti ochrany životného prostredia a udržateľnosti.

      Dňa 11.11.2019 sa zúčastnili tejto skvelej a poučnej akcie aj žiaci 1.A, 1.B z našej školy. Pozreli si krátke animované rozprávky s témou globálneho znečisťovania prírody. Po prezentácii nasledovala diskusia.

      Všetkovedko

      Dňa 28.11.2019 sa konala celoslovenská súťaž pre žiakov 2. až 4. ročníka ZŠ Všetkovedko.

      Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov z našej školy

      Súťaž bola pre žiakov zaujímavá, prínosná, aktivizujúca poznatky, ktoré už majú osvojené. Žiaci 4. ročníka si tak vyskúšali, aké to bude na Testovaní 5. Otázky boli zaujímavo formulované, zamerané na funkčnú gramotnosť. 

      iBOBOR

      Naša škola sa zúčastnila celoslovenskej informatickej súťaže IBobor 2019/2020.

      Zúčastnili sa žiaci 3. až 6.ročníka,ktorí boli rozdelení do kategórii Drobci,Bobríci a Benjamíni /88 žiakov/.

      Na 1. mieste sa umiestnili  10 žiaci s hodnotením 100 percentil .

      Drobci 3.roč. - 5 žiakov,Bobríci 4.,5.roč. - 4 žiaci,Benjamíni 6.roč.- 1 žiak.

      Na fotografii sú naši najúspešnejší.

      Farebný svet

      Dňa 12.12.2019 sa v 3., 4. a 5. ročníku uskutočnili v spolupráci s vyučujúcimi a študentmi Studia Academica  Slovaca WORKSHOPY pod  názvom ,,Farebný svet,,. Žiaci našej školy si mohli porovnať skúsenosti a poznatky o cudzích kultúrach na základe bezprostredného kontaktu so študentmi iných krajín a kultúr. Študenti si u nás overili svoje jazykové znalosti a pripravili pre našich žiakov milé aktivity. Všetci účastníci si odniesli so stretnutia milé spomienky .Zaujímavé momenty nájdete na našich fotkách. Tešíme sa opäť na ďalšie stretnutia.

      Za spoluprácu ďakujeme p. Mošaťovej a p. Bernátovej

      Rozprávkové čítanie

      Dňa 16.12.2019 našu školu navštívili dvaja herci Dominika Kavaschová a Roman Poláčik a priniesli so sebou dobrú náladu a pekné texty. Čítali deťom rozprávky a tešili ich svojou prítomnosťou. Ďakujeme.

      Frozen

      Dňa 16.12.2019 sa v Kostole sv. Jána Pavla II. uskutočnilo vystúpenie Frozen. Nádherné vystúpenie v podaní nádherných herečiek vyčarovalo úsmevy na tvárach detí, ale aj dospelých. Ďakujeme.

      Spoznávame okolie

      Aj takto by sme mohli nazvať Turistický krúžok, ktorý začal písať svoj príbeh práve na Javorke. Pod vedením Mgr. Václava Múdreho deti spoznávaju svoje okolie a zlepšujú svoju kondíciu. Zatiaľ sme stihli tri výlety a verím, že do budúcna to bude pokračovať minimálne týmto tempom.

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

     • Spoločné vyhlásenie vedenia ZŠ Javorová alej a vedenia obce

      k projektu nafukovacej haly na Javorovej aleji

       

      Vedenie obce aj vedenie ZŠ Javorová alej sa už dlhšie intenzívne zaoberali potrebou dostavby a zlepšenia infraštruktúry školy. Konzultujeme všetky návrhy a tipy s odborníkmi z oblasti stavebníctva, ekonomiky aj logistiky. Prekrytie multifunkčného ihriska sme zvažovali ako vhodné a lacné dočasné riešenie na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. Podporili sme návrh a iniciatívu pani poslankyne Bálintovej a začali sme aktívne pracovať na jeho  realizácii. Napriek zložitej finančnej situácii by obec projekt v rozsahu do 20-30 tisíc EUR vedela finančne ustáť aj za aktívnej spolupráce OZ Javoráčik a ním zabezpečeného spolufinancovania cez participatívny rozpočet, či crowdfundigové financovanie.

       

      Obec dala preto vypracovať projekt prípojky plynu, ktorý bol konzultovaný a upravovaný podľa požiadaviek dodávateľa plynu, ktorý zmenil miesto napojenia, čím predĺžil trasu vedenia plynu v dĺžke 80m, pripravili sme prívod elektriny, s projektantom a statikom sme  riešili projekt haly a jej kotvenia.   Nakoľko priestor okolo Multifunkčného ihriska je otvorený – nezastavaný, boli sme upozornení, že je potrebné zohľadniť pri riešení kotvenia aj riziko veľkého náporu vetra a fakt, že ihrisko je postavené na násype. Po zohľadnení týchto skutočností, bolo statikom navrhnuté kotvenie pomocou zemných skrutiek v počte 36ks, ktoré by boli vrtnou súpravou navŕtané do hĺbky 4m .  Tieto závažné skutočnosti celý projekt predražili a na jeho uskutočnenie by bolo treba oveľa viac finančných prostriedkov. Ekonomické riziko predstavovalo nepredvídateľný výdavok (za nákup a prevádzku haly)v rozmedzí 60 tisíc Eur za staršiu halu, 120 tisíc Eur za novú halu a to i napriek tomu, že by sa kúpila ešte lacnejšia nafukovacia hala. Bezpečnostní experti nás navyše upozornili na riziká (požiarna ochrana a bezpečnosť, hygiena-zázemie haly pre deti sociálne zariadenia, šatne) pri používaní nafukovacej haly pre zabezpečenie výučby telesnej výchovy pre väčšie kolektívy.

      Na základe týchto skutočností boli všetky podklady zaslané finančnej komisií aby schválila/neschválila zvýšené náklady na obstaranie haly. Finančná komisia Uznesením U83 odporúčala poslancom obecného zastupiteľstva financovanie realizácie prekrytia nafukovacej haly na základe predloženého návrhu neschváliť, a to z dôvodov časových, finančných a technických možností.

       

      Po zvážení nových informácií sme po porade s odborníkmi vyhodnotili budovanie dočasného prekrytia multifunkčného ihriska nafukovacou halou ako neefektívne, nehospodárne a rizikové pre využívanie haly na zabezpečenie výučby telesnej výchovy. 

      Po dôkladnom zvážení priorít odporúčame finančné prostriedky určené na nafukovaciu halu presunúť na splnenie nášho hlavného  cieľa - dostavbu školy a výstavbu plnohodnotnej telocvične na Javorovej aleji.

       

      Pokúsme sa sústrediť sily a energiu na dosiahnutie tejto hlavnej a spoločnej priority.

       

      Chápeme sklamanie všetkých, ktorí sa v dobrom úmysle nadchli pre projekt nafukovacej haly. Sami sa medzi nich radíme. Niekedy je však potrebné nadšenie a z neho prameniace emócie podriadiť racionálnej úvahe, poslúchnuť vecné argumenty odborníkov a vyhnúť sa riziku a ekonomickému a bezpečnostnému dobrodružstvu.

       

      Silvia Hikkerová, v.r.                                                                                     Vladimíra Vydrová, v.r. 

      riaditeľka ZŠ Javorová alej                                                                         starostka Obce Chorvátsky Grob

     • Brejkomat zostáva

     • Počas triednych aktívov 12.11.2019 ste mali možnosť vyjadriť sa k téme brejkomatu. Návrh na jeho odstránenie bol motivovaný znížením množstva odpadu, ktorý zbytočne vzniká.

      Z celkového počtu 154 rodičov bolo

      60 za to, aby sa brejkomat na našej škole zrušil,

      92 rodičov bolo za to aby sa ponechal a 

      2 sa hlasovania zdržali.

       

      Ako sa hlasovalo v jednotlivých triedach si môžete pozrieť v galérii. Výsledok znamená ponechanie brejkomatu v škole.

      Túto aktivitu berieme ako otvorenie diskusie na tému ochrany životného prostredia. Preto Vás prosíme, všímajte si koľko zbytočného odpadu tvoríme a zaujímajte sa o to čo sa s ním deje – kde končí.

      Jednorazové obaly sú odpadom, ktorý sa hromadí v košoch, na skládkach, ale aj v prírode. Na našej škole chceme deti viesť k tomu, aby vytvárali menej odpadu a chránili životné prostredie. Veríme, že tak postupne klesne potreba mať brejkomat v škole.

    • Zisťujeme záujem o zápis prvákov
     • Zisťujeme záujem o zápis prvákov

     • Do nového školského roka zostáva ešte dostatok času, ale už teraz by sme chceli zistiť predbežný záujem o našu školu.

      Dotazník: http://bit.ly/ZSjavorka-prvaci2020 

      Umožní nám to naplánovať si zápisy prvákov, kapacitné možnosti školy a zistiť záujem o anglický program CLIL. Budeme radi, ak vyplníte dotazník o predbežnom záujme. Výsledky slúžia iba ako štatistika pre potreby ZŠ Javorová alej, zriadovateľa, prípadne ako podklad pre obecné zastupiteľstvo.

      V rámci dotazníka máte možnosť uviesť aj svoju emailovú adresu. Tých rodičov, ktorí sa rozhodnú email poskytnúť budeme priebežne informovať o termínoch zápisu, prihláške, podmienkach. Informácie samozrejme zverejníme aj na webovej stránke.

    • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?
     • Potrebujú naše deti v škole brejkomat?

     • Dnes je na našej škole deťom k dispozícii brejkomat. Ponúka im výrobky balené v jednorazových obaloch a v malých objemoch. Obaly sú zdrojom veľkého množstva odpadu,ktorý sa hromadí nielen v košoch, ale aj v prírode v okolí našej školy. Zrejme netreba spomínať, že aktuálnym problémom životného prostredia je práve hromadiaci sa odpad.

      Naša škola sa snaží viesť deti k ochrane životného prostredia a k minimalizovaniu našich dopadov naň. Práve produkcia čo najnižšieho množstva odpadov je pre deti veľmi hmatateľná cesta a deti vedia aktívne ovplyvniť svoj dopad na prírodu.

       

      Z tohoto dôvodu by sme radi brejkomat zrušili.

       

      Váš názor nás zaujíma a preto Vás prosíme aby ste sa vyjadrili.

      Hlasovanie prebehne počas triednych aktívov 12.11.2019.

    • Voľby rodičov do Rady školy
     • Voľby rodičov do Rady školy

      • Prihlásiť sa môžete do 11.11.2019  do 13:30 hod.
      • Link na prihlášku za člena Rady školy - https://forms.gle/cwxWN3SbRYri6Yaq5
      • Za rodičov budú v Rade školy zvolení 4 zástupcovia na 4 ročné funkčné obdobie.
      • Voľby budú počas triednych aktívov 12.11.2019 o 17:00 hod.

      Voľby do novej Rady školy, ZŠ Javorová alej 1, Chorvátsky Grob, 90025

      dňa 12. 11. 2019 t.j utorok (triedny aktív)o 17:00 hod sa v priestoroch

      školy uskutočnia voľby do novej Rady školy

      Prosíme Vás, aby ste zvážili svoju kandidatúru do Rady školy. Ak sa rozhodnete kandidovať, prihláste sa  prosím do 11.11.2019 do 13:30 hod. vedeniu školy osobne, alebo elektronickou formou.

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za hojnú účasť a tešíme sa na spoluprácu s Vami.

                                                                           Vedenie ZŠ, Javorová alej 1

       

       

    • Verejná zbierka - prestrešenie - dočasná telocvičňa
     • Verejná zbierka - prestrešenie - dočasná telocvičňa

     • Milí rodičia, kamaráti, známi. Už sme len krok od toho, aby sme pre školu na Javorke získali prestrešené multifunkčné ihrisko. Je nás tu veľa a keď každý troškou prispeje, tak v zime decká cvičia pod strechou, malí futbalisti a krúžky tiež budú v suchu. 

      Verejná zbierka: https://www.startlab.sk/projekty/1006-sportujeme-za-kazdeho-pocasia/#o-projekte

      Venujte 5 eur na dobrý projekt - je to hodnota 2 káv, či poplatku za vedenie účtu.

       

      MY AJ DETI VÁM ĎAKUJEME

    • Máte problém s Edupage?
     • Máte problém s Edupage?

     • U niektorých rodičov stále pretrvávajú problémy s mobilnou aplikáciou Edupage. Ak sa nemôžete prihlásiť do svojho rodičovského konta alebo máte iný problém, informujte prosím emailom administrátora. 

      krizek@eskaver.sk

      email by mal obsahovať: 

      • meno a priezvisko dieťaťa
      • triedu
      • info o súrodencoch, ak chodia na ZŠ Javorová alej

      Problémy sú najčastejšie spôsobené zlou emailovou adresou rodiča (preklep v systéme).

    • Brigáda na Javorke
     • Brigáda na Javorke

     • Ďakujeme rodičom a OZ Javoráčik za skvelú brigádu, pri ktorej nám a deťom skrášlili areál školy. Vyše 40 rodičov a detí prišlo 28.9.2019 do areálu školy na Javorke. Pribudli ďalšie dva stojany na bicykle, takže deti môžu pohodlne zaparkovať ďalších desať bicyklov. 

      Plochy okolo zadného škôlkárskeho ihriska rodičia skultivovali a zasiali trávu, zasadili stromy, ktoré minulú jeseň nemali miesto. Dokončili sa a vyčistili vyvýšené záhony pre školu a škôlku a zasadili do nich jahody. 

      Počas brigády sa zasadili jedlé kríky a pár ovocných stromov, cibuľoviny a kvietky ku vchodu do areálu a celkovo sa skrášlilo viacero zelených plôch. Podarilo sa zmontovať kompostér a majstrovské dielo oteckov - pieskovisko pre škôlkárov pri zadnom ihrisku. Zjedlo sa 13 píz a vypilo 5 litrov čaju.

      Ďakujeme všetkým, ktorí prišli. Ďakujeme obecnému úradu, že sme mohli využiť bager, ušetril nám kopu práce a času. 

    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.